OGŁOSZENIE

wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

Na podstawie Zarządzenia Nr V/1/2019 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 03.01.2019 r.
w sprawie: wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadania publicznego
w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

L.p.Nazwa oferentaNazwa zadania publicznegoWysokość przyznanych środków publicznych
1.Klasztor Św. Antoniego Padewskiego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanie) Jasło, ul. Szopena 1.Dofinansowanie zadań realizowanych przez placówki wsparcia dziennego, zwłaszcza dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

28 000,00 zł

2.Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Parafii św. Stanisława BM Jasło,
ul. Krasińskiego 4.
 

75 000,00 zł

3.Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Jasło,
ul. Kościuszki 45.
 

62 000,00 zł

 

Ogłoszenie – dokument PDF