Ogłoszenie w sprawie udziału w komisji konkursowej

43

Burmistrz Miasta Jasła informuje, że istnieje możliwość uczestniczenia osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy biorące udział w konkursie, w pracach komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, które mogą być dofinansowane w formie dotacji z budżetu miasta Jasła na 2022 r.

Swoje kandydatury ww. osoby mogą zgłaszać pisemnie, w terminie do 20.12.2021 r. w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Floriańska 8a.