Ogłoszenie w sprawie udziału w komisji konkursowej

20

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571 t.j.) i ogłoszenia z dnia 03.07.2024r.
o otwartym konkursie ofert na realizację w 2024r. usług opiekuńczych, w tym
specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które ze względu na stan zdrowia lub
niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego
wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Burmistrz Miasta Jasła

informuje, że istnieje możliwość uczestniczenia osób reprezentujących organizacje
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wyłączeniem osób
reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie, w pracach komisji konkursowej
powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację w/w zadania.

Swoje kandydatury ww. osoby mogą zgłaszać pisemnie w terminie do 18.07.2024r. w pok.
208 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Szkolna 25, 38-200 Jasło.

Z upoważnienia Burmistrza
Urszula Kućma
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jaśle