Ogłoszenie o złożeniu oferty z 12 kwietnia 2024 r. o złożeniu oferty w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

58

Na podstawie art. 19a ust.3 w/w ustawy Burmistrz Miasta Jasła informuje, że w dniu 09.04.2024 r. Fundacja im. Stefanii Woytowicz, złożyła ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pn. „Podkarpackie Impresje im. Karola Głowy – warsztaty artystyczne – wakacje ze sztuką”, w okresie od 17.06.2024 r. do 27.07.2024 r.

W myśl art. 19a ust. 4 i 5 ustawy, do dnia 19.04.2024 r. do godziny 14.00 można zgłaszać w formie pisemnej uwagi dotyczące oferty, na Kancelarię Ogólną Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, tel. kontaktowy 13 44 86 300. Po upływie wyżej określonego terminu, po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Miasta Jasła zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Podkarpackie Impresje im. Karola Głowy – warsztaty artystyczne – wakacje ze sztuką” z Fundacją im. Stefanii Woytowicz.

Ryszard Pabian
/-/
Burmistrz Miasta Jasła