Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

46

Burmistrz Miasta Jasła informuje, że w dniu 28 września 2021 roku r., Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza złożyła wniosek o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Warsztaty i wykłady Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Jaśle w semestrze zimowym 2021”, w okresie od 04.10.2021 r. do 31.12.2021 r. Zgodnie z art. 19a ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), Miasto Jasło zamierza zlecić w/w podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Złożona oferta spełnia warunki określone w art. 19a ust.1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy. Burmistrz Miasta Jasła stwierdził celowość realizacji powyższego zadania publicznego.
Z ofertą można się zapoznać w Urzędzie Miasta w Jaśle (ul. Floriańska 8a, pokój nr 7, w godzinach pracy Urzędu). W myśl art. 19 a ust 3 i 4 w/w ustawy do dnia 5 października 2021 r., do godz. 15.30, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty. Uwagi w formie pisemnej, należy zgłaszać do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Jaśle (ul. Rynek 12) pokój nr 19, tel. kontaktowy 13 4486 300. Po upływie wyżej określonego terminu, po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Miasta Jasła zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Fundacją Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza pn. „Warsztaty i wykłady Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Jaśle w semestrze zimowym 2021”.