Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

18

Burmistrz Miasta Jasła informuje, że w dniu 03.09.2021 r. Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego złożyło ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pn. Legendy Jasielszczyzny.

W myśl art. 19a ust. 4 i 5 ustawy, do dnia 15.09.2021 r. do godziny 15.30 można zgłaszać w formie pisemnej uwagi dotyczące oferty, na Kancelarię Ogólną Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12.