OGŁOSZENIE o złożeniu oferty w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

28
Budynek urzędu miasta w jaśle
Urząd Miasta

Na podstawie art. 19a ust.3 Burmistrz Miasta Jasła informuje, że w dniu 26.05.2021 r. Fundacja im. Stefanii Woytowicz złożyła ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pn. Podkarpackie Impresje im. Karola Głowy – warsztaty artystyczne – wakacje ze sztuką.
W myśl art. 19a ust. 4 i 5 ww. ustawy, do dnia 09.06.2021 r. do godziny 15.30 można zgłaszać w formie pisemnej uwagi dotyczące oferty, na Kancelarię Ogólną Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12.

Ryszard Pabian
/-/
Burmistrz Miasta


Ogłoszenie