Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

21

Na podstawie art. 19a ust.3 Burmistrz Miasta Jasła informuje, że w dniu 21.10.2020 r.
Fundacja im. Stefanii Woytowicz złożyła ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego
z zakresu działalności kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
pn. Stefania Woytowicz wierna Bogu, ojczyźnie, sztuce- wspomnienie w 15. rocznicę śmierci.

W myśl art. 19a ust. 4 i 5 ww. ustawy, do dnia 02.11.2020 r. do godziny 15.30 można zgłaszać w formie pisemnej uwagi dotyczące oferty, na Kancelarię Ogólną Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12.

Zastępca Burmistrza
/-/
Elwira Musiałowicz – Czech