Burmistrz Miasta Jasła informuje, że w dniu 30.04.2019 r. Fundacja im. Stefanii Woytowicz złożyła ofertę na sfinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, Podkarpackie Impresje im. Karola Głowy –  warsztaty artystyczne – wakacje ze sztuką.

Zgodnie z art. 19a ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późń. zm.), Miasto Jasło zamierza zlecić w/w podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Złożona oferta spełnia warunki określone w art. 19a ust.1 pkt 1 i 2 ww. ustawy. Burmistrz Miasta Jasła stwierdził celowość realizacji powyższego zadania. W myśl art. 19a ust. 4 i 5 ww. ustawy do dnia 13.05.2019 r. do godziny 15.00 można zgłaszać w formie pisemnej uwagi dotyczące oferty, na Kancelarię Ogólną Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12. Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Miasta Jasła zawrze umowę o sfinansowanie realizacji zadania publicznego z Fundacją im. Stefanii Woytowicz.