Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

25

Burmistrz Miasta Jasła informuje, że w dniu 16 maja 2023 r., Jasielskie Stowarzyszenie Lotnicze „Ikar” im. Leszka Preisnera, z siedzibą w Jaśle, ul. Towarowa 27b, KRS 0000315021, złożyło wniosek o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja cyklu wykładów i warsztatów dotyczących lotnictwa pn. „Lotnictwo – pasja czy zawód?”, w okresie od 19.04.2023 r. do 30.06.2023 r.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 i 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571), Burmistrz Miasta Jasła zamierza zlecić ww. podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Złożona oferta spełnia warunki określone w art. 19a ust.1 pkt. 1 i 2 ww. ustawy. Burmistrz Miasta Jasła stwierdził celowość realizacji powyższego zadania publicznego.

Z ofertą można się zapoznać w Urzędzie Miasta w Jaśle (ul. Bednarska 2, 38-200 Jasło, pokój nr 105, w godzinach pracy Urzędu). W myśl art. 19 a ust 4 ww. ustawy do dnia 25 maja 2023 r., do godz. 15:30, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty. Uwagi w formie pisemnej należy zgłaszać do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Jaśle (ul. Rynek 12), lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Po upływie wyżej określonego terminu, po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Miasta Jasła zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego ze Stowarzyszeniem Lotniczym „Ikar” im. Leszka Preisnera.