Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

52

Burmistrz Miasta Jasła informuje, że w dniu 24 stycznia 2023 roku, do Urzędu Miasta w Jaśle wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Fundację GRATY, z siedzibą w Krośnie,KRS: 0000954496.

Oferta dotyczy realizacji zadania publicznego: „GraMY o Jasło – warsztaty gier bez prądu”, w okresie od 17.01.2023 r. do 25.03.2023 r.  

Burmistrz Miasta Jasła zamierza zlecić ww. podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Złożona oferta spełnia warunki określone w art. 19a ust.1 pkt. 1 i 2 ww. ustawy. Burmistrz Miasta Jasła stwierdził celowość realizacji powyższego zadania publicznego.

Z ofertą można się zapoznać w Urzędzie Miasta w Jaśle (ul. Bednarska 2, 38-200 Jasło, pokój nr 105, w godzinach pracy Urzędu). W myśl art. 19 a ust 4 ww. ustawy do dnia 2 lutego 2023 r., do godz. 15.00, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty. Uwagi  w formie pisemnej należy zgłaszać do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Jaśle (ul. Rynek 12), lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

Po upływie wyżej określonego terminu, po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Miasta Jasła zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Fundacją GRATY.