Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

60

Na podstawie art. 19a ust.3 w/w ustawy Burmistrz Miasta Jasła informuje, że w dniu 13.01.2023 r. Jasielskie Stowarzyszenie „CONSENSUS” złożyło ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności charytatywnej pn. „XXXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jaśle” w dniu 29.01.2023 r.

W myśl art. 19a ust. 4 i 5 ustawy, do dnia 24.01.2023 r. do godziny 15:30 można zgłaszać w formie pisemnej uwagi dotyczące oferty, na Kancelarię Ogólną Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, tel. kontaktowy 13 44 86 300. Po upływie wyżej określonego terminu, po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Miasta Jasła zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „XXXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jaśle” z Jasielskim Stowarzyszeniem „CONSENSUS”.

/-/
Elwira Musiałowicz-Czech
Zastępca Burmistrz Miasta Jasła