Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

62

Na podstawie art. 19a ust.3 w/w ustawy Burmistrz Miasta Jasła informuje, że w dniu 07.11.2022 r. Jasielskie Stowarzyszenie Sportowe złożyło ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pn. „Halowa Liga Piłki Nożnej Szkół Podstawowych im. Edwarda Nazgowicza”, w okresie od 21.11.2022 r. do 20.12.2022 r.

W myśl art. 19a ust. 4 i 5 ustawy, do dnia 17.11.2022 r. do godziny 15.30 można zgłaszać w formie pisemnej uwagi dotyczące oferty, na Kancelarię Ogólną Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, tel. kontaktowy 13 44 86 300. Po upływie wyżej określonego terminu, po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Miasta Jasła zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Halowa Liga Piłki Nożnej Szkół Podstawowych im. Edwarda Nazgowicza” z Jasielskim Stowarzyszeniem Sportowym.

(-)
Elwira Musiałowicz-Czech
Z-ca Burmistrz Miasta Jasła