Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

32

Na podstawie art. 19a ust.3 w/w ustawy Burmistrz Miasta Jasła informuje, że w dniu 07.10.2022 r. Jasielskie Stowarzyszenie Lotnicze „IKAR” im. Leszka Preisnera złożyło ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pn. „Jesienne zawody latawcowe”, w okresie od 16.10.2022 r. do 30.11.2022 r.

W myśl art. 19a ust. 4 i 5 ustawy, do dnia 14.10.2022 r. do godziny 14.00 można zgłaszać w formie pisemnej uwagi dotyczące oferty, na Kancelarię Ogólną Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, tel. kontaktowy 13 44 86 300. Po upływie wyżej określonego terminu, po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Miasta Jasła zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Jesienne zawody latawcowe” z Jasielskim Stowarzyszeniem Lotniczym „IKAR” im. Leszka Preisnera.

Elwira Musiałowicz-Czech
(-)
Zastępca Burmistrza Miasta Jasła