Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

24

Na podstawie art. 19a ust.3 w/w ustawy Burmistrz Miasta Jasła informuje, że w dniu 12.09.2022 r. Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe Jasło, złożył ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pn. „Edukacja kulturalna szansą na aktywizację osób niewidomych i słabowidzących”, w okresie od 03.10.2022 r. do 15.11.2022 r.

W myśl art. 19a ust. 4 i 5 ustawy, do dnia 22.09.2022 r. do godziny 15.30 można zgłaszać w formie pisemnej uwagi dotyczące oferty, na Kancelarię Ogólną Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, tel. kontaktowy 13 44 86 300. Po upływie wyżej określonego terminu, po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Miasta Jasła zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Edukacja kulturalna szansą na aktywizację osób niewidomych i słabowidzących” z Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe Jasło.

Elwira Musiałowicz-Czech
/-/
Zastępca Burmistrza Miasta Jasła