Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

32

Na podstawie art. 19a ust.3 w/w ustawy Burmistrz Miasta Jasła informuje, że w dniu 20.06.2022 r. Klasztor Św. Antoniego Padewskiego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanie), złożył ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pn. „RADOSNA PRZYSTAŃ na szlaku etnokultury”.

W myśl art. 19a ust. 4 i 5 ustawy, do dnia 29.06.2022 r. do godziny 15.30 można zgłaszać w formie pisemnej uwagi dotyczące oferty, na Kancelarię Ogólną Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12.

/-/
Elwira Musiałowicz – Czech
Zastępca Burmistrza Miasta Jasła