Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

178

Burmistrz Miasta Jasła ogłasza, że w dniu 23 lutego 2022 roku do Urzędu Miasta w Jaśle wpłynęły dwie oferty realizacji zadania publicznego złożone przez Podkarpacką Fundację Rozwoju Beskid z siedzibą w Jaśle, KRS 0000773551.

Oferty dotyczą realizacji następujących zadań publicznych:

  1. Organizacja VIII Konkursu „Da Vinci” z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
  2. Organizacja XIII Konkursu Geograficznego „Odkryj Europę”

Ww. zadania będą realizowane w okresie od 11 kwietnia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

Burmistrz Miasta Jasła zamierza zlecić ww. podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Złożona oferta spełnia warunki określone w art. 19a ust.1 pkt. 1 i 2 ww. ustawy. Burmistrz Miasta Jasła stwierdził celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego.

Z ofertą można się zapoznać w Urzędzie Miasta w Jaśle  (ul. Floriańska 8a, 38-200 Jasło, pokój nr 7, w godzinach pracy Urzędu). W myśl art. 19 a ust 4 ww. ustawy do dnia
10 marca 2022 r., do godz. 15.00. można zgłaszać uwagi dotyczące oferty. Uwagi w formie pisemnej należy do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Jaśle (ul. Rynek 12), lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

Po upływie wyżej określonego terminu, po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Miasta Jasła zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Podkarpacką Fundacją Rozwoju „Beskid”.