OGŁOSZENIE o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

27

Burmistrz Miasta Jasła informuje, że w dniu 06.07.2021 r., Ochotnicza Straż Pożarna Jasło – „Niegłowice” złożyła wniosek o dofinansowanie zadania publicznego pn. „Zakup wyposażenia wykorzystywanego do udzielania pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS CoV 2” w okresie 06.07.2021 r. – 31.07.2021 r.

Zgodnie z art. 19a ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2020r., poz. 1057 ze zm./ Miasto Jasło zamierza zlecić w/w podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Złożona oferta spełnia warunki określone w art. 19a ust.1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy. Burmistrz Miasta Jasła stwierdził celowość realizacji powyższego zadania. Z ofertą można się zapoznać w Urzędzie Miasta w Jaśle, pokój nr 8, w godzinach pracy Urzędu.
W myśl art. 19 a ust 3 i 4 w/w ustawy do dnia 19 lipca 2021 r., do godz. 15.30, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty. Uwagi w formie pisemnej, należy zgłaszać do Urzędu Miasta w Jaśle, pokój nr 8, tel. kontaktowy 13 448 63 48.

Po upływie wyżej określonego terminu, po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Miasta Jasła zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Ochotniczą Strażą Pożarną Jasło – „Niegłowice” pn. „Zakup wyposażenia wykorzystywanego do udzielania pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS CoV 2”.