Ogłoszenie o złożeniu ofert realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

44

Burmistrz Miasta Jasła informuje, że:

W dniu 17 października 2022 r., Stowarzyszenie „Razem Zmieniajmy Jasło” z siedzibą w Jaśle przy ul. Baczyńskiego 15, REGON: 180705620, NIP: 6852318150, KRS: 0000386877, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn. Aktywizacja kulturalna i integracja członków klubu seniora przy Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w okresie od 15 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Z ofertą można się zapoznać w Urzędzie Miasta w Jaśle (ul. Bednarska 2, 38-200 Jasło, pokój nr 38, w godzinach pracy Urzędu). W myśl art. 19 a ust 4 ww. ustawy do dnia 31 października 2022 r., do godz. 15.00. można zgłaszać uwagi dotyczące oferty. Uwagi w formie pisemnej należy do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Jaśle (ul. Rynek 12), lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Po upływie wyżej określonego terminu, po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Miasta Jasła zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego ze Stowarzyszeniem „Razem Zmieniajmy Jasło”