Ogłoszenie o złożeniu ofert realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

93

Burmistrz Miasta Jasła informuje, że:

w dniu 25 października 2022 r., Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku z siedzibą w Jaśle przy ul. Na Kotlinę 8, REGON: 180325320, NIP: 6852249012, KRS: 0000303858, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn. Organizacja zajęć edukacyjno – kulturalnych i integracyjnych w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jaśle do końca 2022 roku., w okresie od 25 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Z ofertą można się zapoznać w Urzędzie Miasta w Jaśle (ul. Bednarska 2, 38-200 Jasło, pokój nr 38, w godzinach pracy Urzędu). W myśl art. 19 a ust 4 ww. ustawy do dnia 2 listopada 2022 r., do godz. 15.00. można zgłaszać uwagi dotyczące oferty. Uwagi w formie pisemnej należy do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Jaśle (ul. Rynek 12), lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Po upływie wyżej określonego terminu, po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Miasta Jasła zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Jasielskim Stowarzyszeniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku.