Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Przemysłowa

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVII/258/2016 Rady Miejskiej Jasła z dnia 23 maja 2016 r.

ZAWIADAMIAM

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Przemysłowa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21 czerwca 2017 r. do 21 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle – Rynek 12, pokój 311 w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle – Rynek 12, pokój 304 o godz. 15:30.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

  1. Uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu, o którym mowa w art. 17 pkt
  2. Uwagi do projektu planu należy wnieść na piśmie w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 17 pkt 11.
  3. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:
  • opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) lub
  • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.) lub
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres: urzad@um.jaslo.pl.

Uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Miasta Jasła z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 sierpnia 2017 r.

Dokument dostępny jest na stronie: www.jaslo.pl

Z up. Burmistrza
ANTONI PIKUL
Zastępca Burmistrza