OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp dla obszaru „Warzyce I Nr 70”

42

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Warzyce I Nr 70”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu Uchwały Nr XV/124/2019 Rady Miejskiej Jasła z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Warzyce I Nr 70”.

Przedmiotem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Warzyce I Nr 70” zwanego dalej zmianą planu będzie obszar położony w granicach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Warzyce I Nr 70” uchwalonego Uchwałą Nr XIV/132/2015 Rady Miejskiej Jasła z dnia 19 października 2015 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2017 r. poz. 1004), obejmujący część terenu oznaczonego w obowiązującym planie symbolem 4.U.

Przedmiotem opracowania zmiany planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz zasad jego zabudowy i zagospodarowania w związku z nowymi potrzebami i uwarunkowaniami występującymi na terenie objętym zmianą planu.

Wnioski do zmiany planu i prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Miasta Jasła z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2019 r.

Treść klauzuli informacyjnej dotyczącej danych osobowych jest dostępna na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu.

Burmistrz Miasta Jasła

Ryszard Pabian

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

(podstawa prawna: art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO))

  1. Administratorem danych osobowych jest Miasto Jasło reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło, zwane dalej „Administratorem”. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się poprzez adres email: urzad@um.jaslo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować poprzez email iod@um.jaslo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  3. realizacji ustawowych zadań Administratora, na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z realizacją zadań planowania przestrzennego na terenie Miasta Jasła.
  4. Podanie danych osobowych w niektórych przypadkach jest warunkiem ustawowym, w przypadku dobrowolnego zgłaszania uwag podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne do skutecznego realizowania zadań Administratora.
  5. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmioty, które realizują zadania dla Administratora w ramach stosownych umów. Takimi odbiorcami może być Poczta Polska S.A., podmiot z którym zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmioty wymienione w art. 11, 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Szczegółowe informacje o odbiorcach można uzyskać w siedzibie Administratora.
  6.  Administrator może przekazać Pana/Pani dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – EOG (tj. państw trzecich), za wyjątkiem organizacji międzynarodowych w sytuacji, gdy w toku prowadzonego postępowania wystąpią osoby zamieszkałe poza terenem EOG. Administrator prowadzi korespondencję listowną zabezpieczając dane poprzez wysyłkę listem poleconym korzystając z usług Poczty Polskiej.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.
  8. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa, w szczególności ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  9. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo do: 1) żądania dostępu do tych danych, w przypadku jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano, 2) ich sprostowania (poprawiania), 3) usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym), 4) ograniczenia przetwarzania, 5) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 6) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień.