Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Na Kotlinę – I”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu Uchwały Nr V/33/2019 Rady Miejskiej Jasła z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Na Kotlinę – I”.

Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Na Kotlinę – I” zwanego dalej planem będzie obszar położony w obrębie działek nr: 2, 1/89, 1/90 oraz części działki nr 1/88, obręb 3A PGR w pobliżu ulic Na Kotlinę i Mendysa ograniczony od strony wschodniej ulicą Na Kotlinę (drogą powiatową), od strony południowej terenem niezabudowanym, od strony zachodniej terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz od strony północnej ulicą Mendysa.

Przedmiotem opracowania planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz zasad jego zabudowy i zagospodarowania w związku z nowymi potrzebami i uwarunkowaniami występującymi na terenie objętym planem.

Wnioski do planu i prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Miasta Jasła z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2019 r.

Burmistrz
Ryszard Pabian