Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Lwowska – Towarowa”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późń. zm.), art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu Uchwały Nr XXXVII/367/2016 Rady Miejskiej Jasła z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Lwowska – Towarowa”.

Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Lwowska – Towarowa” zwanego dalej planem będzie obszar położony w granicach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica przemysłowo-składowa – część północno-zachodnia”, uchwalonego Uchwałą Nr XX/157/2004 Rady Miejskiej Jasła z dnia 22 marca 2004 r. z późn. zm.

Przedmiotem opracowania planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz zasad jego zabudowy i zagospodarowania w związku z nowymi potrzebami i uwarunkowaniami występującymi na terenie objętym planem.

W planie miejscowym przewiduje się lokalizację obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m².

Wnioski do planu i prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Miasta Jasła z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.06.2017 r.