Ogłoszenie o przetargu z dnia 25 października 2017 r.

61

Burmistrz Miasta Jasła ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem:

  1. Pomieszczenia garażowego Nr 1 o pow. użytkowej 9,00 m² wraz z częścią działki ewid.
    nr 951/3 obr. 8 – Centrum (KW 9756) o pow. zabudowy 12 m², przy ul. Ducala w Jaśle.

Nieruchomość położona jest w terenach oznaczonych symbolem MW – Tereny z podstawowym przeznaczeniem dla funkcji mieszkaniowej – wielorodzinnej, w strukturze zabudowy blokowej, z dopuszczeniem usług nieuciążliwych dla mieszkalnictwa.

Przetarg odbędzie się w dniu 09.11.2017 r. o godz. 10oo w Urzędzie Miasta w Jaśle
ul. Rynek 12, sala nr 102.

Cenę wywoławczą do przetargu stanowi miesięczny czynsz najmu w wysokości 31,14 zł. + 23% VAT.

  1. Pomieszczenia garażowego Nr 2 o pow. użytkowej 7,00 m² wraz z częścią działki ewid.
    nr 951/3 obr. 8 – Centrum (KW 9756) o pow. zabudowy 10 m², przy ul. Ducala w Jaśle.

Nieruchomość położona jest w terenach oznaczonych symbolem MW – Tereny z podstawowym przeznaczeniem dla funkcji mieszkaniowej – wielorodzinnej, w strukturze zabudowy blokowej, z dopuszczeniem usług nieuciążliwych dla mieszkalnictwa.

Przetarg odbędzie się w dniu 09.11.2017 r. o godz. 11oo w Urzędzie Miasta w Jaśle ul. Rynek 12, sala nr 102.

Cenę wywoławczą do przetargu stanowi miesięczny czynsz najmu w wysokości 24,22 zł. + 23% VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości:

– 38,30 zł. na pomieszczenie garażowe Nr 1,

– 29,79 zł. na pomieszczenie garażowe Nr 2,

przelewem na konto Miasta Jasła nr 57 1600 1462 1844 2153 9000 0013 w BGŻ BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. Oddział w Jaśle w terminie do 06.11.2017 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wyżej podane konto.

W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Jaśle pokój nr 205, 204 lub telefonicznie 013-4486-323, 013-4486-326.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostanie w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 oraz podane zostanie na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, www.jaslo.pl i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.