Burmistrz Miasta Jasła ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem nieruchomości przy ul. Kwiatowej w Jaśle.

  1. Przedmiot przetargu:

Przedmiotem przetargu jest najem zadaszonego baru grillowego z tarasem o łącznej powierzchni 96,00m2 z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną zlokalizowany na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Kwiatowej w Jaśle,

  1. Warunki udziału w przetargu:

Cenę wywoławczą do przetargu, stanowi miesięczny czynsz najmu, naliczany w sezonie
wiosenno-letnim tj.: od 1.05. do 30.09. każdego roku w wysokości 500,00zł + 23% VAT,
a poza sezonem tj. w okresie od 1.10. do 30.04 czynsz najmu wynosi 100,00zł.+23%VAT.

Oprócz czynszu najemca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat związanych
z użytkowaniem nieruchomości oraz opłat publiczno-prawnych, w tym podatku od nieruchomości.

Wadium w wysokości 615,00zł. należy wpłacić przelewem na konto Miasta Jasła
nr 57 1600 1462 1844 2153 9000 0013 w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. Oddział w Jaśle w terminie do 20.03.2018 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wyżej podane konto.

Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany do podpisania umowy najmu w terminie
7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony. Czynsz najmu waloryzowany będzie corocznie średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podawanym prze GUS, pierwsza waloryzacja nastąpi w 2019 r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.

Szczegółowe informacje o warunkach najmu można uzyskać w Urzędzie Miasta w Jaśle pokój nr 204 lub telefonicznie 013-4486-326, gdzie można również ustalić termin oględzin przedmiotu najmu.

  1. Elementy oferty:

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na najem baru grillowego przy
ul. Kwiatowej”, do dnia 20.03.2018 r. do godz. 15oo w kancelarii (pok. nr 19) Urzędu Miasta w Jaśle ul. Rynek 12.

Oferta winna zawierać:

– dane uczestnika: imię nazwisko, nazwę, adres, siedzibę

– rodzaj i opis proponowanej działalności

-proponowaną wysokość czynszu

-proponowany okres najmu

  1. Podstawowe kryteria wyboru oferty:

– najwyższa cena spośród oferowanych. Nie będą rozpatrywane oferty zawierające cenę niższą od ceny wywoławczej.

Przetarg zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 30.03.2018 r. do godz. 15oo. Wynik przetargu zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Jaśle a uczestnik, który wygra przetarg zostanie o tym poinformowany pisemnie.

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.