Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. ewid. nr 305 17 – Bryły

218

Ogłoszenie o przetargu na podstawie art. 37 ust.1 i art.38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. j Dz.U z 2020 r. poz. 1990 z późń.zm)

Burmistrz Miasta Jasła ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Jaśle obręb nr 17 – Bryły, obejmującej działkę ewid. nr 305 o powierzchni 0,0349 ha dla której Sąd Rejonowy w Jaśle prowadzi księgę wieczystą nr KS1J/00036992/3.

Nieruchomość położona jest przy ulicy Adama Mickiewicza w strefie peryferyjnej miasta Jasła, w otoczeniu budownictwa mieszkaniowego. Na działce znajduje się gazociąg, pozostałe media umiejscowione są na działkach sąsiednich. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła dla obszaru osiedla „ Bryły I”, działka jest położona w terenach przeznaczonych dla funkcji mieszkaniowej w strukturze przestrzennej, o niskiej intensywności zabudowy, z dopuszczeniem usług nieuciążliwych dla mieszkalnictwa.

Cena wywoławcza wynosi 20 910,00 zł (17 000,00 zł + 23% VAT)

Wadium wynosi 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych  00/100 )

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 14 luty 2022 r. ROKU O GODZ. 1000 
W SALI NR 102 URZĘDU MIASTA W JAŚLE, UL. RYNEK 12.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie do dnia
5 lutego 2022 roku wpłacą wadium na konto Miasta Jasła Nr 81 8627 1011 2001 0048 6891 0012 Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle, ul. Stroma 2. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wyżej wymieniony rachunek.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa własności działki, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg, a zwrócone jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Cenę nabycia własności działki równą cenie osiągniętej w przetargu wpłaca się najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej. Jednocześnie informuje się, że nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej nabycia prawa własności działki w ustalonym terminie powoduje przepadek wpłaconego wadium. Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osoby fizycznej, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Powierzchnia nieruchomości podana została na podstawie ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Jaśle. Nabywca nieruchomości powinien dokonać okazania granic we własnym zakresie i na własny koszt, natomiast sprzedający tj. Miasto Jasło nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu.                                                                                                                                                        

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, pok. 309 III p. lub pod nr telefonu (013)4486328. Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jaśle oraz zamieszczone na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, a oprócz tego informacja o ogłoszeniu przetargu zamieszczona na www.jaslo.pl oraz w biuletynie informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.