BURMISTRZ MIASTA JASŁA
OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY NA SPRZEDAŻ DREWNA NA PNIU

 1. Charakterystyka przedmiotu przetargu:
  Sprzedaż drewna na pniu pochodzącego z 11 sztuk drzew rosnących na terenie stadionu sportowego przy ul. Sportowej 2 w Jaśle, na działce oznaczonej nr ewid. 132 Obręb Nr 13-Wądoły w niżej wymienionych gatunkach i ilościach:
  -9 szt. Topola (mieszaniec)
  – 2 szt. Lipa drobnolistna

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 550,00 + podatek VAT i stanowi zapłatę za całość pozyskanego drewna.

Oferent zobowiązany jest na własny koszt ściąć drzewa, na wysokości nie wyższej niż 5 cm od powierzchni terenu, utrzymywać miejsce prowadzenia wycinki w należytym porządku, sukcesywnie uprzątać miejsce wycinki z grubizny i gałęzi i zagospodarowywać je we własnym zakresie i na własny koszt . Nie dopuszcza się do korzystania z płyty boiska sportowego do jakichkolwiek czynności związanych z wykonywaniem umowy. Oferent powinien też uwzględnić wszelkie utrudnienia techniczne związane z wycinką drzew i ponieść ewentualne koszty związane z ich usunięciem.

 1. Oferty opiewające na niższą cenę niż cena wywoławcza drewna podana w ogłoszeniu, zostaną uznane za nieważne – jako nie spełniające warunków ogłoszenia.
 2. Wymagany maksymalny okres do zrealizowania umowy ustala się do dnia 15.03.2018 r.
 3. Wszelkich wyjaśnień udziela Pan Tadeusz Betlej w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle
  ul. Rynek 12 pok. nr 204 telefon 13 44 86 326 w godzinach pracy Urzędu.
 4. Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach z napisem “Oferta – zakup drewna na pniu przy ul. Sportowej” w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle w terminie do dnia 31.01.2018 r. do godz.1000.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.01.2018 r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Miasta
  w Jaśle, ul. Rynek 12, pokój nr 102.
 6. Kryteria oceny oferty: najwyższa oferowana cena netto + podatek VAT za kupno ogółu drewna na pniu oferowanych w ogłoszeniu.
 7. Oferta powinna zawierać:

1) ofertę złożoną zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia

2) kopia uprawnień na obsługę pił mechanicznych do ścinania drzew osoby przewidzianej do wycinki drzew

3) zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia

 1. Warunki uczestnictwa w przetargu:

1) złożenie dokumentów opisanych w pkt 8 ogłoszenia,

 1. Wzór oferty oraz wzór umowy można uzyskać w Urzędzie Miasta w Jaśle ul. Rynek 12
  w pok. nr 203 lub na stronie BIP Urzędu Miasta w Jaśle.
 2. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem zakupionego drewna ponosi kupujący
  w szczególności koszty obejmujące:

1) zabezpieczenie i oznakowanie terenu przyległego na czas wycinki drzew i uprzątnięcia gałęzi,

2) wypłatę odszkodowań za ewentualne szkody wyrządzone podczas wycinki na mieniu lub osobom trzecim,

3) uprzątnięcie drewna i gałęzi.

 1. W przypadku złożenia równorzędnych ofert uniemożliwiających rozstrzygnięcie przetargu, zastrzega się prawo przeprowadzenia licytacji ustnej bezpośrednio po otwarciu ofert, celem ustalenia jednej, najwyższej oferty cenowej
 2. Oferenci przed złożeniem oferty zobowiązani są dokonać oględzin przedmiotu sprzedaży.
  14. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki: