Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki ewid. nr 1882/4 obr. 09-Górka

36

BURMISTRZ MIASTA JASŁA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Jaśle obręb nr 09 – Górka, obejmującej działkę ewid. nr 1882/4 o pow. 0,0093 ha, dla której Sad Rejonowy w Jaśle prowadzi księgę wieczystą nr KS1J/00098835/7.

Działka położona jest w strefie pośredniej miasta, w obszarze średnio zurbanizowanym, w otoczeniu terenów rolnych oraz budynków mieszkalnych. Na działce znajduje się sieć kanalizacyjna oraz gazowa, pozostałe media znajdują się na działkach sąsiednich. Dodatkowym warunkiem sprzedaży przedmiotowej działki jest ustanowienie przez jej nabywcę nieodpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu pasem gruntu o szerokości 3m na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości ewid. nr 1882/2,obr. 09 – Górka. Działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, działka zlokalizowana jest w strefie oznaczonej symbolem MN „tereny o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej”.

Cena wywoławcza wynosi 6 014,00 ZŁ

Wadium wynosi  600,00 zł
(słownie: sześćset złotych 00/00)

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 18 października 2022 r. ROKU O GODZ. 9:00
W SALI NR 102 URZĘDU MIASTA W JAŚLE, UL. RYNEK 12.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie do dnia
 13 października 2022 roku wpłacą wadium na konto Miasta Jasła Nr 81 8627 1011 2001 0048 6891 0012 Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle, ul. Stroma 2. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wyżej wymieniony rachunek. W odniesieniu do osób fizycznych na dowodzie wpłaty wadium winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość, w tym osób pozostających we wspólności majątkowej małżeńskiej.
Z kolei w przypadku osób prawnych pełna nazwa firmy wraz z siedzibą. Oprócz tego należy umieścić numer działki oraz obręb na terenie którego jest położona.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia prawa własności działki. Natomiast wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości 23 % zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 931 z późn. zm.).

Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do  zawarcia  umowy  notarialnej  nabycia  prawa własności nieruchomości w  ustalonym terminie powoduje odstąpienie od umowy oraz przepadek wpłaconego wadium.

Zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia
w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

Wszelkie opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Powierzchnia nieruchomości podana została na podstawie ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę Jasielskiego. Nabywca nieruchomości może dokonać okazania granic we własnym zakresie
 i na własny koszt. Miasto Jasło nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. 

Jeśli sprzedaż ma nastąpić do:

 1. majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
 2. stawiennictwo obojga małżonków albo
 3. przedłożenie zgody drugiego małżonka na dokonanie czynności prawnych związanych
   z udziałem w przetargu oraz na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu za cenę wylicytowaną przez współmałżonka przystępującego do przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego. Zgoda powinna być wyrażona w formie pisemnej
  z podpisem poświadczonym notarialnie. 
 4. majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie:
 5. odpisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową albo
 6. odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową albo
 7. pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich z podpisem poświadczonym notarialnie. 

Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej:

 1. Osoby fizyczne:
 2. dowód wpłaty wadium
 3. dowód tożsamości
 4. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej oprócz wyżej wymienionych dowodów powinny przedstawić dodatkowo– umowę spółki cywilnej;
 5. Osoby prawne:
 6. aktualny wypis z właściwego rejestru;
 7. stosowne pełnomocnictwa oraz dowody osobiste osób reprezentujących podmiot;
 8. stosowną zgodę organów statutowych na nabycie prawa własności nieruchomości jeżeli jest ona wymaga przepisami prawa lub postanowieniami wewnętrznymi.

W przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne poświadczenie.

Zastrzega  się  prawo  odwołania przetargu  z  ważnych  przyczyn. Informację o tym przekazuje się niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, pok. 309 III p. lub pod
nrtelefonu (013)4486328. Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jaśle oraz zamieszczone na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl,
a oprócz tego informacja o ogłoszeniu przetargu zamieszczona na
www.jaslo.pl oraz w biuletynie informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.