Ogłoszenie o przetargu na na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej – dz. ewid. nr 3249/1 obr. 23 – Warzyce

114

BURMISTRZ MIASTA JASŁA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Jaśle obręb nr 23 – Warzyce, obejmującej działkę ewid. nr 3249/1 o pow. 0,5246 ha, dla której Sąd Rejonowy w Jaśle prowadzi księgę wieczystą nr KS1J/00006043/7

Działka jest położona przy ulicy Prostej w Jaśle, w kompleksie gruntów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Jasła „Warzyce II- Nr 42” pod zabudowę produkcyjną, składy i magazyny. Działka jest objęta tarnobrzeską specjalną strefą ekonomiczną. Teren działki płaski. Działka jest obciążona służebnością przesyłu dla sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, przebiegających po działce, pasem gruntu o szerokości 3 metrów, to jest po 1,5 m z dwóch stron osi poszczególnych rurociągów na całej długości przebiegu sieci, na czas nieokreślony na rzecz MPGK Sp. z o. o. w Jaśle. Działka posiada nieodpłatne i nieograniczone czasem uprawnienie polegające na prawie odprowadzenia wód opadowych do istniejącego rowu na działce ewid. nr 2994. Dodatkowym warunkiem oddania w użytkowanie wieczyste przedmiotowej działki będzie ustanowienie przez jej nabywcę nieodpłatnej służebności gruntowej na rzecz działek ewid. nr 3249/2, nr 3249/3, nr 3001/2, nr 3001/3 nr 3221/20,nr 3221/21, nr 3221/17 przeznaczonych pod zabudowę produkcyjną, składy i magazyny oraz na rzecz działki nr 3247/1 stanowiącej drogę gminną, polegającej na prawie odprowadzania wód opadowych z w/w działek do istniejącego rowu przebiegającego po działce nr 3249/1 oraz zobowiązanie do utrzymania drożności tego rowu. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką.

Cena wywoławcza wynosi 296 430,00 zł
(241 000,00 zł + 23% VAT)

Wadium wynosi 30 000,00 zł
(słownie: trzydzieści tysięcy  złotych 00/100)

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Minimalne postąpienie wynosi 2 970,00 zł.

Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany wykorzystać grunt zgodnie
z przeznaczeniem tj. rozpocząć budowę w ciągu dwóch lat i zakończyć budowę (wybudować budynek w stanie surowym zamkniętym) w ciągu czterech lat, licząc od dnia zawarcia umowy notarialnej. Za niewykorzystywanie gruntu zgodnie z przeznaczeniem mogą być wprowadzone dodatkowe opłaty, a w ostateczności rozwiązana umowa notarialna oddania nieruchomości
 w użytkowanie wieczyste. Zagospodarowanie nieruchomości musi uwzględniać przepisy techniczno – budowlane. Wykładni przepisów prawa dokonuje właściwy organ administracji
w toku ich stosowania celem rozpoznania indywidualnej i konkretnej sprawy. Za ocenę możliwości inwestycyjnej terenu oraz zgodność sporządzenia projektu z ustaleniami obowiązującego na przedmiotowym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy odpowiada uprawniona osoba sporządzająca projekt. Sprawdzenie tej zgodności następuje w stosownym postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez właściwy organ architektoniczno – budowlany.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygra nabywa nieruchomość w użytkowanie wieczyste na 99 lat i uiszcza pierwszą opłatę wynoszącą 15% wylicytowanej kwoty. Pierwsza opłata w pełnej wysokości powinna być uiszczona nie później niż 1 dzień przed zawarciem umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Za datę dokonania wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego gminy Miasto Jasło. Nie uiszczenie tej kwoty spowoduje odstąpienie od umowy oraz przepadnięcie wadium.

Opłaty roczne będą wynosić 3% wylicytowanej kwoty płatne  z góry za dany rok do dnia 31 marca, bez dodatkowego wezwania organu, począwszy od następnego roku po podpisaniu umowy. Wysokość opłat rocznych może być aktualizowana nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli

wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się od wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego na dzień aktualizacji opłaty.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 20 kwietnia 2022 ROKU O GODZ. 900 
W SALI NR 102 URZĘDU MIASTA W JAŚLE, UL. RYNEK 12.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie do dnia
13 kwietnia 2022 roku wpłacą wadium
na konto Urzędu Miasta Jasła Nr 81 8627 1011 2001 0048 6891 0012 Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle, ul. Stroma 2. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wyżej wymieniony rachunek.
W odniesieniu do osób fizycznych na dowodzie wpłaty wadium winny znajdować się imiona
i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość, w tym osób pozostających we wspólności majątkowej małżeńskiej. Z kolei w przypadku osób prawnych pełna nazwa firmy wraz z siedzibą. Oprócz tego należy umieścić numer działki oraz obręb na terenie którego jest położona.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Natomiast wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do  zawarcia  umowy  notarialnej  nabycia  prawa wieczystego użytkowania  nieruchomości w  ustalonym terminie powoduje odstąpienie od umowy oraz przepadek wpłaconego wadium.

Zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

Wszelkie opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Powierzchnia nieruchomości podana została na podstawie ewidencji gruntów prowadzonej przez Staroste Jasielskiego. Nabywca nieruchomości może dokonać okazania granic we własnym zakresie i na własny koszt. Miasto Jasło nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. 

Jeżeli oddanie użytkowania wieczystego nieruchomości ma nastąpić do:

 1. majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
 2. stawiennictwo obojga małżonków albo
 3. przedłożenie zgody drugiego małżonka na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu oraz na nabycie użytkowania wieczystego nieruchomości będącej przedmiotem przetargu za cenę wylicytowaną przez współmałżonka przystępującego do przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego. Zgoda powinna być wyrażona w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie. 
 4. majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie:
 5. odpisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową albo
 6. odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową albo
 7. pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich z podpisem poświadczonym notarialnie. 

Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej:

 1. Osoby fizyczne:
 2. dowód wpłaty wadium
 3. dowód tożsamości
 4. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej oprócz wyżej wymienionych dowodów powinny przedstawić dodatkowo– umowę spółki cywilnej;
 5. Osoby prawne:
 6. aktualny wypis z właściwego rejestru;
 7. stosowne pełnomocnictwa oraz dowody osobiste osób reprezentujących podmiot;
 8. stosowną zgodę organów statutowych na nabycie użytkowania wieczystego nieruchomości jeżeli jest ona wymaga przepisami prawa lub postanowieniami wewnętrznymi.

W przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne poświadczenie.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn. Informację o tym przekazuje się niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, pok. 309 III p. lub pod nrtelefonu  (013)4486328. Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta w Jaśle oraz zamieszczone na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, a oprócz tego informacja o ogłoszeniu przetargu zostaje  zamieszczona na stronie internetowejwww.um.jaslo.pl oraz w biuletynie informacji publicznejum_jaslo.bip.gov.pl.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania Państwa danych znajduje się na stronie www.um.jaslo.pl oraz w naszej siedzibie Urząd Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło, tel. +48 13 4486300,
fax +48 13 4462976