Burmistrz Miasta Jasła ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzeadż działki ewidencyjnej nr 2651 o pow. 0,1132 ha położonej w Jaśle, obręb Nr 3-Błonie objętej księgą wieczystą KS1J/00070744/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle.

Działka ewid. nr 2651 Obręb Nr 3 – Błonie została utworzona w wyniku połączenia działek ewid. nr 111/25, 120/4 i 122/30. Działka położona jest przy skrzyżowaniu ul. Towarowej z ul. Piłsudskiego, posiada kształt trójkąta, jest zabudowana budynkiem magazynowym o pow. użytkowej 17,90m², usytuowanym w północnym narożniku działki. Działka leży w terenach posiadających pełne uzbrojenie sieciowe. Przez działkę przebiega wodo-ciąg, gazociąg, kanalizacja sanitarna, linia elektroenergetyczna kablowa niskiego i średniego napięcia oraz ciepłociąg. Działka jest obciążona służebnościami przesyłu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Jaśle lub jej następców prawnych, to jest służebnością polegającą na prawie korzystania z działki numer 122/30 (obecnie nr 2651), położonej w Jaśle obręb Nr 03 – Błonie na potrzeby przebudowy, eksploatacji, modernizacji, konserwacji i napraw ciepłociągu, z prawem dojazdu i dojścia do wybudowanego urządzenia umiejscowionego na w/w działce przez pracowników przedsiębiorcy przesyłowego oraz wszystkie podmioty i osoby którymi spółka posługuje się w związku z prowadzoną działalnością oraz służebnością przesyłu dla sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej przebiegających po działce ewidencyjnej nr 2651, położonej w Jaśle obręb Nr 03 – Błonie. Działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła „Dzielnica Przemysłowo – Składowa – Część Południowa” . Działka leży w terenach oznaczonych symbolem PS – teren produkcji, usług i zaplecza technicznego z podstawowym przeznaczeniem pod zakłady przemysłowe, bazy i zaplecza techniczne oraz składy, magazyny i hurtownie dla jednostek produkcyjnych i handlowych.

Cena wywoławcza wynosi 45.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 r. o godz. 9°° w sali nr 102 Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 9.000,00 zł przelewem na konto Miasta Jasła Nr 57 1600 1462 1844 2153 9000 0013 w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. Oddział w Jaśle, ul. Tadeusza Czackiego 18/5. Termin wpłacenia wadium kończy się w dniu 16 czerwca 2017 r.

Za datę wpłaty uważa się dzień wpływu pieniędzy na wyżej podane konto bankowe. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa własności działki, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg, a zwrócone jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu. Cenę nabycia własności działki równą cenie osiągniętej w przetargu wpłaca się najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej.

Jednocześnie informuje się, że nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej nabycia prawa własności działki w ustalonym terminie powoduje przepadek wpłaconego wadium. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok.309 IIIp. lub pod numerem telefonu (013) 4486328, (013) 4486340.

Ogłoszenie znajduje się na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi, gctrader.pl, www.jaslo.pl i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej oraz jest wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jaśle ul. Rynek12.