Burmistrz Miasta Jasła ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzeadż działki ewidencyjnej nr 220/15 o pow. 0,0061 ha położonej w Jaśle, obręb Nr 10 – Sobniów objętej księgą wieczystą KS1J/00076224/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle.

Działka leży w terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową z usługami przy projektowanej drodze KD. Przedmiotowa działka posiada wąski kształt, leży wzdłuż projektowanego odcinka drogi. Działka stanowi teren zielony. Na działce brak jest uzbrojenia. Dla terenu w którym leży działka obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła. Zgodnie z zapisami planu działka ewid. 220/15 leży w terenach oznaczonych symbolem MN/MW/U4 – oznaczającym tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy wielorodzinnej z dopuszczeniem usług.

Cena wywoławcza wynosi 2620,00 zł (2130,00 zł + 23% VAT)

Przetarg odbędzie się w dniu 23 czerwca 2017 r. o godz. 9ºº w sali nr 102 Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 262,00 zł przelewem na konto Miasta Jasła Nr 57 1600 1462 1844 2153 9000 0013 w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. Oddział w Jaśle ul. Tadeusza Czackiego 18/5. Termin wpłacenia wadium kończy się w dniu 19 czerwca 2017 r. Za datę wpłaty uważa się dzień wpływu pieniędzy na wyżej podane konto bankowe.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa własności działki, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg, a zwrócone jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu. Cenę nabycia własności działki równą cenie osiągniętej w przetargu wpłaca się najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej. Jednocześnie informuje się, że nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej nabycia prawa własności działki w ustalonym terminie powoduje przepadek wpłaconego wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok. 309 IIIp. lub pod nr telefonu (013) 4486328, (013) 4486340. Ogłoszenie znajduje się na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, www.jaslo.pl i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl oraz jestwywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jaśle ul. Rynek12.