Burmistrz Miasta Jasła ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzeadż działki ewidencyjnej nr 220/15 o pow. 0,0061 ha położonej w Jaśle, obręb Nr 10 – Sobniów objętej księgą wieczystą KS1J/00076224/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle.

Działka leży w terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową z usługami przy projektowanej drodze KD. Przedmiotowa działka posiada wąski kształt, leży wzdłuż projektowanego odcinka drogi. Działka stanowi teren zielony. Na działce brak jest uzbrojenia. Dla terenu w którym leży działka obowiązuje  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła. Zgodnie z zapisami planu działka ewid. 220/15 leży w terenach oznaczonych symbolem MN/MW/U4 – oznaczającym tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy wielorodzinnej z dopuszczeniem usług.

Cena wywoławcza wynosi 2620,00 zł (2130,00 zł + 23% VAT)

Przetarg  odbędzie  się  w  dniu  23  czerwca 2017 r.  o godz. 9ºº w sali nr 102 Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 262,00 zł przelewem na konto Miasta Jasła Nr 57 1600 1462 1844 2153 9000 0013 w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. Oddział w Jaśle ul. Tadeusza Czackiego 18/5. Termin  wpłacenia  wadium  kończy  się  w  dniu   19 czerwca 2017 r. Za datę wpłaty uważa się dzień wpływu pieniędzy na wyżej podane konto bankowe.

Wpłacone  wadium  zostanie  zaliczone  na  poczet  ceny  nabycia  prawa  własności  działki,  jeżeli osoba  wpłacająca  wadium  wygra  przetarg,  a  zwrócone  jeżeli  osoba  wpłacająca  wadium  nie wygra  przetargu. Cenę  nabycia  własności  działki  równą  cenie  osiągniętej  w przetargu  wpłaca  się najpóźniej  dzień  przed  zawarciem  umowy  notarialnej. Jednocześnie  informuje  się,  że  nie przystąpienie  do  zawarcia  umowy  notarialnej  nabycia  prawa  własności  działki  w  ustalonym terminie  powoduje  przepadek  wpłaconego  wadium.

Zastrzega  się  prawo  odwołania przetargu  z  ważnych  przyczyn.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok. 309 IIIp. lub pod nr telefonu (013) 4486328, (013) 4486340. Ogłoszenie znajduje się na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, www.jaslo.pl  i  na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl oraz jest wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jaśle ul. Rynek12.