Burmistrz Miasta Jasła ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 1/139 o pow. 0,0230 ha położonej w Jaśle, obręb Nr 3A – PGR objętej księgą wieczystą KS1J/00050547/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tworzy kompleks oznaczony symbolem ZP3 – teren zieleni i wody otwartej – wydzielenie i ochrona istniejącego cieku wodnego oraz ukształtowanie wzdłuż niego pasa zieleni jako obudowy biologicznej. Działka jest obciążona prawem użytkowania do dnia 30.06.2018 r.

Cena wywoławcza wynosi 14724,94 zł
(11971,50 zł + 23% VAT)

Przetarg  odbędzie  się  w  dniu  23 sierpnia 2017 r.  o godz. 1200 w sali nr 102 Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium
w wysokości 1472,49 zł.

 

Wadium uprawniające do wzięcia udziału w  przetargu  należy wpłacić przelewem na konto Miasta Jasła Nr 57 1600 1462 1844 2153 9000 0013 w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. Oddział w Jaśle ul. Tadeusza Czackiego 18/5.

Termin  wpłacenia  wadium  kończy  się  w  dniu   17 sierpnia 2017 r.

Za datę wpłaty uważa się dzień wpływu pieniędzy na wyżej podane konto bankowe.

Wpłacone  wadium  zostanie  zaliczone  na  poczet  ceny  nabycia  prawa  własności  działki,  jeżeli osoba  wpłacająca  wadium  wygra  przetarg,  a  zwrócone  jeżeli  osoba  wpłacająca  wadium  nie wygra  przetargu. Cenę  nabycia  własności  działki  równą  cenie  osiągniętej
w przetargu  wpłaca  się najpóźniej  dzień  przed  zawarciem  umowy  notarialnej. Jednocześnie  informuje  się,  że  nie przystąpienie  do  zawarcia  umowy  notarialnej  nabycia  prawa  własności  działki  w  ustalonym terminie  powoduje  przepadek  wpłaconego  wadium.
Zastrzega  się  prawo  odwołania przetargu  z  ważnych  przyczyn.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok. 309 IIIp. lub pod nr telefonu (013) 4486328, (013) 4486340. Ogłoszenie znajduje się na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, www.jaslo.pl  i  na stronie internetowej biuletynu informacji  publicznej um_jaslo.bip.gov.pl oraz jest wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jaśle ul. Rynek12.