Budynek Urzędu Miasta w Jaśle

WG. 6840.13.2017 Jasło, dnia 19.10.2017r.

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

BURMISTRZ MIASTA JASŁA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W JAŚLE OBRĘB NR 23 – WARZYCE

  1. Nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,5000 ha, składającej się z działek ewidencyjnych nr 3221/20 i nr 3001/2 położonej w Jaśle obręb nr 23 – Warzyce, objętej księgą wieczystą KS1J/00006043/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle.
    Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła „Warzyce II-Nr 42” działki są przeznaczone pod zabudowę produkcyjną, składy
    i magazyny.

Cena wywoławcza netto wynosi 190 000,00 zł
(słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Wadium wynosi 20 000 zł
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

  1. Nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,5000 ha, składającej się z działek ewidencyjnych nr 3221/21 i nr 3001/3 położonej w Jaśle obręb nr 23 – Warzyce, objętej księgą wieczystą KS1J/00006043/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle.
    Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła „Warzyce II-Nr 42” działki są przeznaczone pod zabudowę produkcyjną, składy
    i magazyny.

Cena wywoławcza netto wynosi 190 000,00 zł
(słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Wadium wynosi 20 000 zł
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

Nieruchomości są objęte Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC.

Nieruchomości są obciążone na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle służebnością przesyłu dla sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej przebiegających między innymi po działkach ewid. nr 3221/20, nr 3221/21, nr 3001/2 i nr 3001/3 obr. 23 – Warzyce. Służebność przesyłu obciąża wymienione działki pasem gruntu o szerokości 3 m to jest po 1,5 m z dwóch stron osi poszczególnych rurociągów na całej długości przebiegu sieci.

Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany wykorzystywać grunt zgodnie z przeznaczeniem tj. rozpocząć budowę w ciągu dwóch lat i zakończyć budowę (wybudować budynek w stanie surowym zamkniętym) w ciągu czterech lat, licząc od dnia zawarcia umowy notarialnej. Za niewykorzystywanie gruntu zgodnie z przeznaczeniem mogą być wprowadzone dodatkowe opłaty oraz może być rozwiązana umowa notarialna oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Dodatkowym warunkiem oddania przedmiotowych nieruchomości w użytkowanie wieczyste jest ustanowienie przez użytkownika wieczystego działek nr 3001/2 i nr 3001/3 nieodpłatnej służebności gruntowej na rzecz działek ewidencyjnych: nr 3221/17 przeznaczonej pod zabudowę produkcyjną, składy i magazyny, nr 3221/7 i nr 3221/12 stanowiących pas drogowy istniejącej i projektowanej drogi , polegającej na prawie odprowadzenia wód opadowych z wyżej wymienionych działek do istniejącego rowu przebiegającego po działkach nr 3001/2 i 3001/3.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygra nabywa nieruchomość w użytkowanie wieczyste na 99 lat i uiszcza pierwszą opłatę wynoszącą 15% wylicytowanej kwoty + 23% podatku VAT. Pierwsza opłata winna być uiszczona nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego gminy Miasto Jasło.

Opłaty roczne wynoszą 3%wylicytowanej kwoty + 23% podatku VAT i są płatne z góry za dany rok do dnia 31 marca, bez dodatkowego wezwania organu, począwszy od następnego roku po podpisaniu umowy.

Wysokość opłat rocznych może być aktualizowana nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się od wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego na dzień aktualizacji opłaty.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28 LISTOPADA 2017 ROKU O GODZ. 1000
W SALI NR 102 URZĘDU MIASTA W JAŚLE, UL. RYNEK 12.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie do dnia
23 listopada 2017 roku wpłacą wadium w pieniądzu
na konto Urzędu Miasta Jasła Nr 57 1600 1462 1844 2153 9000 0013 w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. Oddział w Jaśle ul. Tadeusza Czackiego 18/5.

Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wyżej wymieniony rachunek.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg, a zwrócone jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej nabycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w ustalonym terminie powoduje przepadek wpłaconego wadium.

Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz w przypadku osoby fizycznej dowód tożsamości, w przypadku osób prawnych aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, pok. 309 IIIp. lub pod nr telefonu (013) 4486340, (013) 4486328.

Ogłoszenie zamieszczono w prasie lokalnej, na portalach internetowych: www.jaslo.pl,

www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jaśle ul. Rynek12, II piętro.