Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), Uchwały Nr LIII/540/2017 Rady Miejskiej Jasła z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.” oraz na podstawie Zarządzenia Nr IV/158/2017 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Miasta Jasła na 2018 r.

Burmistrz Miasta Jasła

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, które mogą być dofinansowane w formie dotacji z budżetu miasta Jasła w 2018 roku.

Zadania z zakresu pomocy społecznej mogą być wykonywane przez podmioty, o których mowa w art. 25 ustawy o pomocy społecznej.

 1. RODZAJE ZADAŃ I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ TYCH ZADAŃ:
 2. Zapewnienie pomocy doraźnej lub okresowej w postaci jednego gorącego posiłku dziennie osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić.

Zadanie nie dotyczy dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej.

Wysokość dotacji przeznaczona na realizację tego zadania w 2018 r. wynosi 45 000,00 zł.

W roku 2016 koszt realizacji ww. zadania przez Miasto Jasło wyniósł 45 000,00 zł, a w 2017 r. przewidywany koszt realizacji ww. zadania wyniesie 45 000,00 zł.

W 2017 r. dotację otrzymał Caritas Diecezji Rzeszowskiej Okręg Jasło w wysokości 45 000,00 zł.

 1. Udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym, w postaci przyznania tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych oraz w ogrzewalni.

Wysokość dotacji przeznaczona na realizację tego zadania w 2018 r. wynosi 285 000,00 zł.

W roku 2016 koszt realizacji ww. zadania przez Miasto Jasło wyniósł 250 000,00 zł, a w 2017 r. przewidywany koszt realizacji zadania wyniesie 270 000,00 zł.

W 2017 r. dotację otrzymało Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w wysokości 270 000,00 zł.

Zadanie obejmuje udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku (z wyłączeniem gorących posiłków wydawanych przez kuchnię dla ubogich prowadzoną przez Caritas) oraz niezbędnego ubrania.

 1. Działalność na rzecz osób starszych i samotnych w formie organizacji m.in. spotkań i wycieczek.

Wysokość dotacji przeznaczona na realizację tego zadania w 2018 r. wynosi 8 500,00 zł.

W roku 2016 koszt realizacji ww. zadania przez Miasto Jasło wyniósł 8 500,00 zł, a w 2017 r. przewidywany koszt realizacji zadania wyniesie 8 500,00 zł.

W 2017 r. dotację w wysokości otrzymał: PCK Zarząd Rejonowy w Jaśle – 4 000,00 zł, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Jaśle – 3 500,00 zł, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Jaśle – 500,00 zł oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 500,00 zł.

 1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (integracja ze środowiskiem, pomoc w nabywaniu sprzętu rehabilitacyjnego, prowadzenie ośrodków wsparcia w formie klubów samopomocy, itp.) oraz pomoc dzieciom i młodzieży specjalnej troski.

Wysokość dotacji przeznaczona na realizację tego zadania w 2018 r. wynosi 44 000,00 zł.

W roku 2016 koszt realizacji ww. zadania przez Miasto Jasło wyniósł 44 000,00 zł, a w 2017 r. przewidywany koszt realizacji zadania wyniesie 44 000,00 zł.

W 2017 r. dotację w wysokości otrzymał: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Jaśle – 9 000,00 zł, Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Jaśle 7000,00 zł, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” w Jaśle – 5 500,00 zł, Caritas Diecezji Rzeszowskiej Okręg Jasło – 3 500,00 zł, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol” w Jaśle – 9 000,00 zł, Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Przyjaciół „ Mamy Nadzieję”- 4 500,00 zł, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaśle – 5 500,00 zł.

 1. Pomoc dla rodzin najuboższych z terenu Jasła, w tym z okazji Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia, św. Mikołaja (paczki żywnościowe lub odzieżowe, zorganizowanie wieczerzy wigilijnej dla ubogich).

Wysokość dotacji przeznaczona na realizację tego zadania w 2018 r. wynosi 24 000,00 zł.

W roku 2016 koszt realizacji ww. zadania przez Miasto Jasło wyniósł 24 000,00 zł, a w 2017 r. przewidywany koszt realizacji zadania wyniesie 24 000,00 zł.

W 2017 r. dotację otrzymał Caritas Diecezji Rzeszowskiej Okręg Jasło – 24 000,00 zł.

 1. Bezpłatne dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym z terenu miasta Jasła pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Wysokość dotacji przeznaczona na realizację tego zadania w 2018 r. wynosi 11 500,00 zł.

W roku 2016 koszt realizacji ww. zadania przez Miasto Jasło wyniósł 11 500,00 zł a w 2017 r. przewidywany koszt realizacji zadania wyniesie 11 500,00 zł. W 2017 r. dotację w wysokości otrzymał: PCK Zarząd Rejonowy w Jaśle – 5 000,00 zł, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Jaśle –6 500,00 zł.

 1. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:
 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).
 2. Dopuszcza się wybór więcej niż jednej oferty na realizację zadania publicznego.
 3. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dotacji przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości dofinansowania.
 4. Odbiorcami zadań są mieszkańcy miasta Jasła oraz w przypadku zadania:Udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym, w postaci przyznania tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych oraz w ogrzewalni” osoby z gmin, z którymi Miasto Jasło zawrze porozumienie w sprawie udzielania schronienia osobom bezdomnym.
 5. W przypadku rezygnacji podmiotu, braku oferty na realizację zadania lub nadwyżki środków przeznaczonych na realizację zadania niewykorzystane środki finansowe mogą być przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadań w innej formie.
 6. W przypadku nie podjęcia przez Radę Miejską Jasła stosownych uchwał zabezpieczających środki na realizację ww. zadań, zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu lub jego części.

III. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

1.Termin realizacji zadań: 2018 r.

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione:

– w art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769
z późn. zm. ).

 1. Ww. organizacje i podmioty realizujące zadania są zobowiązane do posiadania niezbędnych warunków i doświadczenia w realizacji zadań o podobnym charakterze.
 2. Realizacja zadań winna być zgodna z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).
 3. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.
 4. Dokumenty księgowe dotyczące realizowanego zadania winne być opisane w sposób określony w załączniku do niniejszego ogłoszenia.
 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
 1. Oferty należy składać w kancelarii Urzędu Miasta w Jaśle, Rynek 12 (pokój nr 19), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2017 r. Oferta, która zostanie złożona lub wpłynie pocztą po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.
 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana, z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania określonego w konkursie.
 1. TERMIN, TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERTY:

1.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym
w załączniku Nr 1 do rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300 z późn. zm.).

Druki można pobrać w Urzędzie Miasta w Jaśle, pok. 310 lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UM w Jaśle: um_jaslo.bip.pl/ogloszenia.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędu Miasta w Jaśle, pokój 310, tel. (13) 448-63-19.

 1. Do udziału w konkursie i oceny merytorycznej zostaną dopuszczone oferty kompletne pod względem formalnoprawnym złożone w przewidzianym terminie.
 2. Oferty niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione albo złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Za kompletność oferty odpowiada wnioskodawca.
 3. Wszelkie dokumenty, jeśli nie zostaną złożone w oryginałach, winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę (y) uprawnioną (e) do reprezentacji podmiotu składającego ofertę lub uwierzytelnione przez notariusza.
 4. Wybór ofert nastąpi do 29.12. 2017 r.
 5. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po wyborze ofert i zamieszczony zostanie: na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jaśle i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Jaśle oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta.
 6. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa. Komisja przedstawi protokół zawierający opinię złożonych ofert Burmistrzowi Miasta Jasła, który podejmie decyzję o dofinansowaniu realizacji zadania publicznego w formie zarządzenia. Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 7. Kryteria formalne wyboru oferty:
 8. a) podmiot składający ofertę spełnia wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),
 9. b) cele statutowe podmiotu są zbieżne z zakresem zadania,
 10. c) przedłożony kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty (wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami), podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, w terminie określonym w ogłoszeniu.
 11. Kryteria merytoryczne wyboru oferty:
 12. a) adresatami zadań są osoby z terenu Jasła oraz w przypadku zadania:Udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym, w postaci przyznania tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych oraz w ogrzewalni” osoby z gmin, z którymi Miasto Jasło zawrze porozumienie w sprawie udzielania schronienia osobom bezdomnym,
 13. b) podmiot składający ofertę jest bezpośrednim organizatorem i realizatorem zadania, lub podmioty składające wspólną ofertę,
 14. c) podmiot posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania,
 15. d) realizacja zadania powinna opierać się na odpowiedniej bazie materialnej i sprzęcie potrzebnym do realizacji zadania oraz zasobach kadrowych z odpowiednimi kwalifikacjami,
 16. e) oferta spełnia wymogi wynikające z treści niniejszego ogłoszenia,
 17. f) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez podmiot składający ofertę,
 18. g) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 19. h) ocena proponowanej jakości wykonania zadania publicznego i kwalifikacje osób przy udziale, których podmiot składający ofertę będzie realizował zadanie,
 20. i) ocena udziału własnych lub pochodzących z innych źródeł środków finansowych na realizację zadanie publicznego,
 21. j) ocena wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy, pracę społeczną członków,
 22. k) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w poprzednich latach, pod kątem rzetelności, terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych środków.

 1. Podmioty przyjmując zlecenie zadania publicznego, zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie. Umowa ta wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Z up. Burmistrza
Elwira Musiałowicz-Czech
Zastępca Burmistrza

Załącznik do Ogłoszenia

o otwartym konkursie ofert

znak: SP-I.8124.21.2017

Wzór opisu faktury

Faktura dotyczy realizacji zadania (nazwa zadania) ……………………………… ……………………………………………………………………………………………………

Zgodnie z zawartą umową nr ………………….z dnia ……………….

Dotyczy zakupu towaru/usługi z przeznaczeniem na ……………………………. ……………………………………………………………………………………………………

Podatek VAT jest/nie kosztem

Sprawdzono po względem merytorycznym. Stwierdzam, ze wydatek jest legalny, celowy, oszczędny. Zakupiony towar faktycznie dostarczony, usługa zrealizowana. 

 

 

……………….

Data

 

 

 

…………………………….

pieczątka imienna i funkcja

lub czytelny podpis osoby uprawnionej zgodnie z KRS

Zakup, usługa zrealizowana zgodnie z Prawem zamówień publicznych 

 

……………….

Data

 

 

…………………………….

pieczątka imienna i funkcja

lub czytelny podpis osoby uprawnionej zgodnie z KRS

Sprawdzono pod względem rachunkowym i formalnym 

 

……………….

Data

 

 

…………………………….

pieczątka imienna i funkcja

lub czytelny podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie księgi rachunkowej

Sposób finansowania:

Ze środków własnych lub innych źródeł…………………………… zł
Z dotacji Miasta Jasła…………………………… zł
Poza zadaniem…………………………… zł
Razem wartość faktury…………………………… zł
 

Zatwierdzono do wypłaty

 

……………….

Data

 

…………………………….

pieczątka imienna i funkcja

lub czytelny podpis osoby uprawnionej zgodnie z KRS

Zapłacono gotówką /przelewem w dniu ………………, Nr wyciągu bankowego ……………

Oprócz powyższych informacji na każdym dokumencie winien być umieszczony sposób ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja) oraz podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania. W prawym, górnym rogu dokumentu należy umieścić numer z dziennika księgowań.