Działając na podstawie art. 4 pkt 1a i 32 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), art. 41 ust. 1 pkt. 5 w związku z art. 182 pkt. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277), uchwały Nr II/10/2018 Rady Miejskiej Jasła z dnia 04.12.2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Jasła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019 – 2021” oraz na podstawie Zarządzenia Nr V/62/2019 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta Jasła
na 2020 r.

Burmistrz Miasta Jasła ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.

I. Rodzaj (nazwa) zadań oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację:
„Dofinansowanie zadań realizowanych przez placówki wsparcia dziennego, zwłaszcza
dla dzieci z rodzin z problem alkoholowym”.
Kwota dotacji na realizację zadania do wysokości 245 000,00 zł.

Dotychczasowe przyznane środki na realizację tego typu zadania w roku poprzednim oraz w roku ogłoszenia wyniosły:
2018 r. 159 000,00 zł (Klasztor Św. Antoniego Padewskiego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanie) w Jaśle – 26 000,00 zł, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Parafii św. Stanisława w Jaśle – 71 000,00 zł., PKPS Stowarzyszenie Charytatywne – 62 000,00 zł.).
2019 r. 165 000,00 zł (Klasztor Św. Antoniego Padewskiego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanie) w Jaśle – 28 000,00 zł, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Parafii św. Stanisława w Jaśle – 75 000,00 zł., PKPS Stowarzyszenie Charytatywne – 62 000,00 zł.).

II. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Do złożenia oferty w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) prowadzące placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Jasła oraz, których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza oferty zgodnie
  ze wzorem Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
 3. Podmiot winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 4. Za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji odpowiada oferent.
 5. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym.
 6. Z budżetu Miasta Jasła będą wspierane tylko zadania realizowane na rzecz mieszkańców miasta.
 7. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
 8. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy, przez Burmistrza Miasta Jasła, zarezerwowane środki mogą być przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innej formie.
 9. W przypadku, gdy została przyznana dotacja niższa od wnioskowanej w ofercie, oferent może odstąpić od zawarcia umowy, o czym ma obowiązek powiadomić Burmistrza Miasta Jasła w ciągu 7 dni.
 10. W przypadku, gdy oferent decyduje się na zawarcie umowy na niższą kwotę niż w ofercie powinien przedstawić:
  a) zaktualizowany kosztorys realizacji zadania (zgodnie ze wzorem z oferty);
  b) zaktualizowany harmonogram realizacji zadania, jeśli dotyczy.

III. Terminy i warunki realizacji zadań:

 1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
 2. Warunki realizacji zadania, każdorazowo określone będą w umowach wraz z obowiązkiem złożenia sprawozdań z wykonania zadania.

IV. Termin składania ofert:
Oferty należy składać do 20.12.2019 r. w Kancelarii Urzędu Miasta w Jaśle (pok. 19). Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta, nazwy zadania, którego dotyczy oferta. Oferta, która zostanie złożona lub wpłynie pocztą po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.
Formularz oferty można pobrać na informacji Urzędu Miasta Jasła lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.jaslo.pl zakładka BIP.
Oferty rozpatrzy komisja powołana przez Burmistrza Miasta Jasła. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu będą umieszczone na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu Miasta Jasła i w Biuletynie Informacji Publicznej.

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

 1. W ramach niniejszego konkursu przewiduje się wybór więcej niż jednej oferty.
 2. Realizatorzy zadania wybrani zostaną w terminie do dnia 2 stycznia 2020 r.
 3. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze ofert.
 4. Komisja konkursowa dokona oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym.
 5. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
  a) niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
  b) złożenie formularza oferty bez wymaganych załączników;
  c) złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu o konkursie;
  d) złożenie oferty przez podmiot nie spełniający wymogów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  e) złożenie oferty przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności
  w dziedzinie objętej konkursem;
  f) złożenie oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z zapisami statutu i aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.
 6. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o:
  a) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
  b) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
  c) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne;
  d) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt. 2 ustawy);
  e) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
  f) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 7. W przypadku, gdy suma dofinansowania złożonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości finansowania.
 8. Ostateczną decyzję o dofinansowaniu realizacji zadania publicznego podejmuje Burmistrz Miasta Jasła w formie zarządzenia. Od decyzji Burmistrza Miasta Jasła w sprawie wyboru ofert i określenia wysokości dotacji nie przysługuje odwołanie.
 9. Dotacje udzielone z budżetu Miasta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami
  w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
 10. Otwarty konkurs ofert może być unieważniony, gdy:
  a) nie zostanie złożona żadna oferta,
  b) żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

Załączniki:

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej “RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miasto Jasło z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, zwane dalej „Administratorem”. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się poprzez adres email: urzad@um.jaslo.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować poprzez email iod@um.jaslo.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
  w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. W odniesieniu do podmiotów, z którymi zostanie zawarta umowa o świadczenie usług przetwarzanie danych będzie się odbywało w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c w zakresie realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Uczestnictwo
  w konkursie jest dobrowolne, aczkolwiek podanie danych konieczne do uczestnictwa.
 4. W związku z prowadzonym przez Administratora konkursem określonym w pkt 3, dokonując przetwarzania danych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Jasłem przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Miasto Jasło reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła. Ponadto odbiorcą danych będzie Komisja Konkursowa oceniająca oferty.
 5. Administrator nie będzie przekazywał Pana/Pani danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich) ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.
 7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym z przepisów prawa, w szczególności ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, tj. przez okres 3 lat.
 8. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo do: 1) żądania dostępu do tych danych, w tym
  do uzyskania kopii tych danych, 2) ich sprostowania (poprawiania), 3) usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym) 4) ograniczenia przetwarzania, 5) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 6) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne.