OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert

Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), Uchwały Nr II/10/2018 Rady Miejskiej Jasła z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019 – 2021” oraz na podstawie Zarządzenia Nr V/62/2019 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta Jasła na 2020 r.

Burmistrz Miasta Jasła

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy
z zakresu pomocy społecznej, które mogą być dofinansowane w formie dotacji z budżetu Miasta Jasła w 2020 roku

Zadania z zakresu pomocy społecznej mogą być wykonywane przez podmioty,
o których mowa w art. 25 ustawy o pomocy społecznej.

I. RODZAJE ZADAŃ I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ TYCH ZADAŃ:

1. Zapewnienie pomocy doraźnej lub okresowej w postaci jednego gorącego posiłku dziennie osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić.             

Zadanie nie dotyczy dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej.

Wysokość dotacji przeznaczona na realizację tego zadania w 2020 r. wynosi 40 000,00 zł.

W roku 2018 koszt realizacji ww. zadania przez Miasto Jasło wyniósł 45 000,00 zł,
a w 2019 r. przewidywany koszt realizacji ww. zadania wyniesie 40 000,00 zł.

W 2019 r. dotację otrzymał Caritas Diecezji Rzeszowskiej Okręg Jasło w wysokości
40 000,00 zł.

2. Działalność na rzecz osób starszych i samotnych w formie organizacji m.in. spotkań
i wycieczek.

Wysokość dotacji przeznaczona na realizację tego zadania w 2020 r. wynosi 8 500,00 zł.

W roku 2018 koszt realizacji ww. zadania przez Miasto Jasło wyniósł 8 500,00 zł,
a w 2019 r. przewidywany koszt realizacji zadania wyniesie 8 500,00 zł.

W 2019 r. dotację w wysokości otrzymał: PCK Zarząd Rejonowy w Jaśle –
4 000,00 zł, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Jaśle – 3 500,00 zł, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Jaśle – 1000,00 zł.

3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (integracja ze środowiskiem, pomoc
w nabywaniu sprzętu rehabilitacyjnego, prowadzenie ośrodków wsparcia w formie klubów samopomocy, itp.) oraz pomoc dzieciom i młodzieży specjalnej troski.

Wysokość dotacji przeznaczona na realizację tego zadania w 2020 r. wynosi 46 500,00 zł.

W roku 2018 koszt realizacji ww. zadania przez Miasto Jasło wyniósł 44 000,00 zł,
a w 2019 r. przewidywany koszt realizacji zadania wyniesie  46 500,00 zł.

W 2019 r. dotację w wysokości otrzymał: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Jaśle – 11 000,00 zł, Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Jaśle –
7 000,00 zł, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” w Jaśle –
6 500,00 zł, Caritas Diecezji Rzeszowskiej Okręg Jasło – 6 000,00 zł, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol” w Jaśle – 10 000,00 zł, Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Przyjaciół „ Mamy Nadzieję”- 6 000,00 zł.

4. Pomoc dla rodzin najuboższych z terenu Jasła, w tym z okazji Świąt Wielkanocnych,  Bożego Narodzenia, św. Mikołaja (paczki żywnościowe lub odzieżowe, zorganizowanie wieczerzy wigilijnej dla ubogich).

Wysokość dotacji przeznaczona na realizację tego zadania w 2020 r. wynosi 26 500,00 zł.

W roku 2018 koszt realizacji ww. zadania przez Miasto Jasło wyniósł 24 000,00 zł,
a w 2019 r. przewidywany koszt realizacji zadania wyniesie 26 500,00 zł.

W 2019 r. dotację  otrzymał Caritas Diecezji Rzeszowskiej Okręg Jasło – 26 500,00 zł.

5. Bezpłatne dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym z terenu miasta Jasła pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Wysokość dotacji przeznaczona na realizację tego zadania w 2020 r. wynosi 11 500,00 zł.

W roku 2018 koszt realizacji ww. zadania przez Miasto Jasło wyniósł 11 500,00 zł
a w 2019 r. przewidywany koszt realizacji zadania wyniesie 11 500,00 zł.
W 2019 r. dotację w wysokości otrzymał: PCK Zarząd Rejonowy w Jaśle – 5 000,00 zł, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Jaśle – 6 500,00 zł.

II. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

2. Dopuszcza się wybór więcej niż jednej oferty na realizację zadania publicznego.

3. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dotacji przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości dofinansowania.

4. Odbiorcami zadań są mieszkańcy miasta Jasła .

5. W przypadku rezygnacji podmiotu, braku oferty na realizację zadania lub nadwyżki środków przeznaczonych na realizację zadania niewykorzystane środki finansowe mogą być przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadań w innej formie.

6. W przypadku nie podjęcia przez Radę Miejską Jasła stosownych uchwał zabezpieczających środki na realizację ww. zadań, zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu lub jego części.  

III. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

1.Termin realizacji zadań – 2020 r.

2. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty  wymienione w art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm. ).

3. Ww. organizacje i podmioty realizujące zadania są zobowiązane do posiadania niezbędnych warunków i doświadczenia w realizacji zadań o podobnym charakterze.

4. Realizacja zadań winna być zgodna z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).

5. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.

6. Dokumenty księgowe dotyczące realizowanego zadania winne być opisane w sposób określony w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty należy składać w kancelarii Urzędu Miasta w Jaśle, Rynek 12 (pokój nr 19),

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2019 r. Oferta, która zostanie złożona lub wpłynie pocztą po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana,
 z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania określonego w konkursie.

V. TERMIN, TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERTY: 

1.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym
w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Druki można pobrać w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Floriańska 8a lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UM w Jaśle: um_jaslo.bip.pl/ogloszenia.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Floriańska 8a,
tel. (13) 44 86 319.

2. Do udziału w konkursie i oceny merytorycznej zostaną dopuszczone oferty kompletne pod względem formalnoprawnym złożone w przewidzianym terminie.

3. Oferty niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione albo złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Za kompletność oferty odpowiada wnioskodawca.

4. Wszelkie dokumenty, jeśli nie zostaną złożone w oryginałach, winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę (y) uprawnioną (e) do reprezentacji podmiotu składającego ofertę lub uwierzytelnione przez notariusza. 

5. Wybór ofert nastąpi do 03.01.2020 r.

6. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po wyborze ofert
i zamieszczony zostanie: na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jaśle i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Jaśle oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta.

7. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa. Komisja przedstawi protokół zawierający opinię złożonych ofert Burmistrzowi Miasta Jasła, który podejmie decyzję o dofinansowaniu realizacji zadania publicznego w formie zarządzenia. Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

8. Kryteria formalne wyboru oferty:

a) podmiot składający ofertę spełnia wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.),

b) cele statutowe podmiotu są zbieżne z zakresem zadania,

c) przedłożony kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty (wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami), podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, w terminie określonym w ogłoszeniu.

9. Kryteria merytoryczne wyboru oferty:

a) adresatami zadań są osoby z terenu Jasła,

b) podmiot składający ofertę jest bezpośrednim organizatorem i realizatorem zadania, lub podmioty składające wspólną ofertę,

c) podmiot posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania,

d) realizacja zadania powinna opierać się na odpowiedniej bazie materialnej i sprzęcie potrzebnym do realizacji zadania oraz zasobach kadrowych z odpowiednimi kwalifikacjami,

e) oferta spełnia wymogi wynikające z treści niniejszego ogłoszenia,

f) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez podmiot składający ofertę,

g) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

h) ocena proponowanej jakości wykonania zadania publicznego i kwalifikacje osób przy udziale, których podmiot składający ofertę będzie realizował zadanie,

i) ocena udziału własnych lub pochodzących z innych źródeł środków finansowych na realizację zadanie publicznego,

j) ocena wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy, pracę społeczną członków,

k) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w poprzednich latach, pod kątem rzetelności, terminowości oraz  sposobu rozliczenia otrzymanych środków.

10. Podmioty przyjmując zlecenie zadania publicznego, zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie. Umowa ta wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Z up. Burmistrza
Małgorzata Adamska-Chmiel
Zastępca Burmistrza