Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

132

Burmistrz Miasta Jasła
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w obszarze wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

Szczegóły w załączonych plikach