Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

57

Działając na podstawie art. 4 pkt 1a i 32 i art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), art. 41ust. 1 pkt. 5 w związku z art. 182 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) oraz uchwały Nr LIII/540/2017 Rady Miejskiej Jasła z dnia 30.10.2017 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta Jasła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

Burmistrz Miasta Jasła

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.
 1. Rodzaj (nazwa) zadań oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację:

„Dofinansowanie zadań realizowanych przez placówki wsparcia dziennego, zwłaszcza dla dzieci z rodzin z problem alkoholowym”.

Kwota dotacji na realizację zadania do wysokości 165 000,00 zł.

Dotychczasowe przyznane środki na realizację tego typu zadania w roku poprzednim oraz w roku ogłoszenia wyniosły:

2016 r. 77 000,00 zł (Klasztor Św. Antoniego Padewskiego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanie) w Jaśle – 12 280,00 zł, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Parafii św. Stanisława w Jaśle – 17 120,00 zł., PKPS Stowarzyszenie Charytatywne – 47 600,00 zł.).

2017 r. 110 000,00 zł (Klasztor Św. Antoniego Padewskiego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanie) w Jaśle – 15 000,00 zł, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Parafii św. Stanisława w Jaśle – 45 000,00 zł., PKPS Stowarzyszenie Charytatywne – 50 000,00 zł.).

 1. Zasady przyznawania dotacji:
 2. Do złożenia oferty w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.
 3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza oferty zgodnie
  ze wzorem Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300).
  3. Podmiot winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 4. Za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji odpowiada oferent.
 5. Dotację na realizacji zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane
  w postępowaniu konkursowym.
 6. Z budżetu Miasta Jasła będą wspierane tylko zadania realizowane na rzecz mieszkańców miasta.
 7. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
 8. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy, przez Burmistrza Miasta Jasła, zarezerwowane środki mogą być przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innej formie.
 9. W przypadku, gdy została przyznana dotacja niższa od wnioskowanej w ofercie, oferent może odstąpić od zawarcia umowy, o czym ma obowiązek powiadomić Burmistrza Miasta Jasła w ciągu 7 dni.
 10. W przypadku, gdy oferent decyduje się na zawarcie umowy na niższą kwotę niż w ofercie powinien przedstawić:
 11. a) zaktualizowany kosztorys realizacji zadania (zgodnie ze wzorem z oferty);
 12. b) zaktualizowany harmonogram realizacji zadania, jeśli dotyczy.

III. Terminy i warunki realizacji zadań:

 1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
 2. Warunki realizacji zadania, każdorazowo określone będą w umowach wraz z obowiązkiem złożenia sprawozdań z wykonania zadania.
 3. Dokumenty księgowe dotyczące realizowanego zadania winne być opisane w sposób określony w załączniku do niniejszego ogłoszenia.
 4. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do 22.12.2017 r. w Kancelarii Urzędu Miasta w Jaśle (pok. 19). Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta, nazwy zadania, którego dotyczy oferta. Oferta, która zostanie złożona lub wpłynie pocztą po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

Formularz oferty można pobrać w pokoju 5 Urzędu Miasta Jasła lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.jaslo.pl zakładka BIP.

Oferty rozpatrzy komisja powołana przez Burmistrza Miasta Jasła. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu będą umieszczone na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu Miasta Jasła
i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
 2. W ramach niniejszego konkursu przewiduje się wybór więcej niż jednej oferty.
 3. Realizatorzy zadania wybrani zostaną w terminie do dnia 3 stycznia 2018 r.
 4. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze ofert.
 5. Komisja konkursowa dokona oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym.
 6. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
 7. a) niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
 8. b) złożenie formularza oferty bez wymaganych załączników;
 9. c) złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu o konkursie;
 10. d) złożenie oferty przez podmiot nie spełniający wymogów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 11. e) złożenie oferty przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności
  w dziedzinie objętej konkursem;
 12. f) złożenie oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z zapisami statutu
  i aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Są
 13. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o:
 14. a) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
 15. b) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 16. c) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne;
 17. d) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt. 2 ustawy);
 18. e) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
 19. f) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 20. W przypadku, gdy suma dofinansowania złożonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości finansowania.
 21. Ostateczną decyzję o dofinansowaniu realizacji zadania publicznego podejmuje Burmistrz Miasta Jasła w formie zarządzenia. Od decyzji Burmistrza Miasta Jasła w sprawie wyboru ofert i określenia wysokości dotacji nie przysługuje odwołanie.
 22. Dotacje udzielone z budżetu Miasta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami
  w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
 23. Otwarty konkurs ofert może być unieważniony, gdy:
 24. a) nie zostanie złożona żadna oferta,
 25. b) żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.
 26. Oferta powinna zawierać w szczególności informacje zawarte
  w art. 14.1. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

Wymagane załączniki, które należy dołączyć do oferty :

 1. kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta;
 2. kopia zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej;
 3. dla podmiotów nie posiadających zezwolenia – oświadczenie, iż podmiot uprawniony spełnia na dzień złożenia oferty warunki oraz standardy prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych określone w ustawie i rozporządzeniu.
 4. oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu (akt własności, umowa najmu, użyczenia itp.) w całym okresie realizacji zadania wskazanym przez podmiot w złożonej ofercie.
 5. dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta;
 6. kopię aktualnego dokumentu określającego cel i zadania podmiotu np. statut.

UWAGA: Kserokopie dokumentów powinny zostać uwierzytelnione przez osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu przystępującego do konkursu podmiotu.

Ryszard Pabian
Burmistrz Miasta Jasła