Działając na podstawie §4 ust. 1 Uchwały Rady Miejskiej Jasła Nr XVIII/178/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Jasła dotacji celowej dla rodzinnych ogródków działkowych oraz Uchwały Rady Miejskiej Jasła Nr XIX/194/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r. zmieniającej Uchwałę Rady Miejskiej Jasła Nr XVIII/178/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r.

Burmistrz Miasta Jasła ogłasza nabór wniosków na przyznanie dotacji celowej na realizację przedsięwzięć służących rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych położonych na obszarze Jasła.

Wniosek należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej Jasła Nr XVIII/178/2015 z dnia 28 grudnia 2015r.

Do wniosku należy załączyć oświadczenie o możliwości lub braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług.

Przy rozpatrywaniu wniosku będą uwzględniane:

  • możliwości finansowe budżetu,
  • stan techniczny istniejącej infrastruktury ogrodowej,
  • braki wyposażenia w infrastrukturę ogrodową,
  • społeczne zapotrzebowanie na działki w rodzinnym ogrodzie działkowym,
  • udział środków własnych stowarzyszenia ogrodowego ubiegającego się o dotację.

Przekazanie dotacji nastąpi na podstawie umowy.

Wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 (parter, pokój nr 19), w terminie do dnia 25 maja 2018 r.

Wnioski złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.