Ogłoszenie o naborze wniosków – Rządowy Program Ochrony Zabytków

126

Miasto Jasło ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji dla podmiotów posiadających tytuł prawny do zabytku znajdującego się na terenie Jasła (ujętego w rejestrze zabytków lub w gminnej ewidencji zabytków) wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Zgodnie z regulaminem Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wnioskodawcą o środki na dotacje na prace przy zabytkach mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego, które udzielają dotacji w trybie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Miasto Jasło może udzielać wspomnianych dotacji na zasadach określonych w uchwale Rady Miejskiej Jasła z 22 lutego 2023 roku.

Wnioski o udzielnie dotacji można składać od 11 do 15 marca br.:

  • osobiście w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12,
  • korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. prawo pocztowe,
  • elektronicznie za pośrednictwem skrytki ePUAP Urzędu Miasta w Jaśle /umjaslo/skrytka,

O przyjęciu wniosku decydować będzie data wpływu do urzędu, a nie data nadania w placówce operatora.

Wnioskodawcy, którzy chcą ubiegać się o wsparcie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków składają:

  1. Wniosek o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi uchwałą załącznikami,
  2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych i klauzulę informacyjną RODO,
  3. Informację dot. pomocy de minimis (lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie),
  4. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o dotację z Miasta Jasła o udziale własnym wynikającym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Uwaga techniczna:

Formularz wniosku musi być wypełniony elektronicznie i złożony w terminie wskazanym w uchwale. Konieczne jest wypełnienie wszystkich pól formularza (w przypadku braku danych nie należy zostawiać pustych miejsc, należy wpisać kreskę, „brak” lub „nie dotyczy”). Do wniosku powinny być dołączone załączniki oryginalne lub w formie kserokopii potwierdzone za zgodność z oryginałem. Kserokopie wszystkich załączników powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem w sposób czytelny przez osobę lub osoby uprawnione do złożenia wniosku i podpisania umowy oraz opatrzone pieczęcią wnioskodawcy (w przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie czytelnych podpisów).

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: tel. 13 448 63 79.

Szczegóły dotyczące Rządowego Programu Odbudowy Zabytków