Ogłoszenie o naborze wniosków – 19.03.2019 r.

72

Działając na podstawie §4 ust. 1 Uchwały Rady Miejskiej Jasła Nr XVIII/178/2015 z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad udzielenia z budżetu Miasta Jasła dotacji celowej dla rodzinnych ogródków działkowych oraz Uchwały Rady Miejskiej Jasła
Nr XIX/194/2016 z dnia 25 stycznia 2016r. zmieniającej Uchwałę Rady Miejskiej Jasła
Nr XVIII/178/2015 z dnia 28 grudnia 2015r.

Burmistrz Miasta Jasła

ogłasza nabór wniosków na przyznanie dotacji celowej na realizację przedsięwzięć służących rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych położonych na obszarze Jasła.

Wniosek należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej Jasła Nr XVII/178/2015 z dnia 28 grudnia 2015r.

Do wniosku należy załączyć oświadczenie o możliwości lub braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług.

Przy rozpatrywaniu wniosku będą uwzględniane:

– możliwości finansowe budżetu,

– stan techniczny istniejącej infrastruktury ogrodowej,

– braki wyposażenia w infrastrukturę ogrodową,

– społeczne zapotrzebowanie na działki w rodzinnym ogrodzie działkowym,

– udział środków własnych stowarzyszenia ogrodowego ubiegającego się o dotację.

Przekazanie dotacji nastąpi na podstawie umowy.

Wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12,
(parter, pokój nr 19) w terminie do dnia 16 kwietnia 2019r.

Wnioski złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.