OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

133

Burmistrz Miasta Jasła ogłasza konkurs ofert na najem części działki ewid. nr 2217 położonej w Jaśle, obr. 8 – Centrum /płyta Rynku/ w celu zorganizowania ogródka kawiarnianego.

  1. Przedmiot konkursu:

Powierzchnia wynosząca 326,30 m² działki ewid. nr 2217 obr. 8 – Centrum /płyta Rynku/, określonej na załączniku graficznym kolorem pomarańczowym i numerem 1. Dla przedmiotowej działki Sąd Rejonowy w Jaśle prowadzi księgę wieczystą nr KS1J/00052858/0. Nieruchomość położona jest
w terenach oznaczonych symbolem KX 1 – Rynek miejski – utrzymanie istniejącej funkcji jako przestrzeni głównie placowej z elementami istniejącej zieleni.

  1. Warunki najmu:

1.Najemca zobowiązany będzie do uiszczania miesięcznego czynszu najmu w wysokości 1 000,00 zł. netto + obowiązujący podatek VAT (za zajęcie do 100 m²) oraz 7,00 zł. + obowiązujący podatek VAT (za każdy kolejny m² powierzchni).

2.Ponadto najemca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat związanych z użytkowaniem nieruchomości oraz opłat publiczno – prawnych, w tym:

– podatku od nieruchomości,

– opłat za pobór energii elektrycznej, której rozliczenie odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia według stanu licznika, odczytanego do 15 – go dnia miesiąca obowiązywania umowy.

3.Miejsce zostanie wynajęte na czas nieoznaczony w celu prowadzenia sezonowej działalności gastronomicznej.

  1. Zagospodarowanie ogródka powinno być estetyczne oraz spełniać następujące warunki:

– dopuszcza się ustawienie stołów, krzeseł, ogrodzenia nietrwale związanego z gruntem, kwietników, parasoli oraz zadaszeń tymczasowych,

– kolor parasoli – ecru,

– kolorystyka oraz stylistyka stolików, ogrodzeń i parasoli powinny być jednolite.

5.Urządzenia ogródka nie powinny powodować uszkodzeń nawierzchni.

6.Najemca ma obowiązek zapewnić klientom oraz obsłudze ogródka możliwość korzystania
z ustępu usytuowanego w odległości dojścia do 60 m od ogródka. Nie dopuszcza się usytuowania przenośnych kabin sanitarnych (typu „TOI – TOI”) na wynajmowanym terenie oraz na całej płycie Rynku.

7.Najemca zobowiązany będzie zlikwidować lub ograniczyć działalność ogródka kawiarnianego w związku z uroczystościami obchodów świąt patriotycznych i manifestacji publicznych oraz innych imprez organizowanych na płycie Rynku, po uprzednim pisemnym powiadomieniu przez Wynajmującego z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

  1. Po zamknięciu lokalu nie może być prowadzona konsumpcja na terenie ogródka kawiarnianego.

9.Wadium w wysokości 1 230,00 zł. należy wpłacić przelewem na konto Miasta Jasła nr 57 1600 1462 1844 2153 9000 0013 w BGŻ BNP PARIBAS BANK POLSKI S.A. Oddział w Jaśle
w terminie do 27 marca 2018 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wyżej podane konto.

W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał konkurs, od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.

  1. Najemca zobowiązany będzie, przy podpisywaniu umowy najmu, dostarczyć zezwolenie Powiatowego Inspektora Sanitarnego na prowadzenie działalności gastronomicznej
    i sprzedaży artykułów spożywczych.

11.Oferty należy składać do godz. 10°° do dnia 28 marca 2018 r. w Kancelarii Urzędu Miasta
w Jaśle, pok. 19 /parter/ w zamkniętych kopertach z napisem „Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Oferta na najem części płyty Rynku w celu zorganizowania ogródka kawiarnianego”.

12.Otwarcie ofert nastąpi o godz. 11°° w dniu 28 marca 2018 r. w sali nr 102 /I piętro/
w Urzędzie Miasta w Jaśle.

III. Oferta powinna zawierać:

– dane uczestnika: imię i nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę firmy i jej adres,

– oznaczenie numeru miejsca ustawienia ogródka oraz deklarowaną do wynajmu powierzchnię,

– oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

– koncepcję urządzenia ogródka w postaci rysunków zagospodarowania terenu i widoków wraz z opisem,

– informację o miejscu, w którym położony jest ustęp oraz dokument określający prawo oferenta do korzystania z niego np. umowa o prawie do korzystania z ustępu,

– oferowany miesięczny czynsz najmu za deklarowaną do wynajmu powierzchnię, wyliczony na podstawie stawki, określonej w pkt II.1.

IV.Kryterium wyboru oferty:

Przy spełnieniu warunków, określonych w pkt II niniejszego ogłoszenia, zostanie wybrana oferta z najwyższą ceną spośród oferowanych. Nie będą rozpatrywane oferty zawierające cenę niższą od ceny określonej w pkt II.1.

V.Ważność konkursu:

Konkurs odbędzie się nawet gdyby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca wymogi i warunki określone w ogłoszeniu konkursu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Jaśle pokój nr 205, 204 lub telefonicznie 013-4486-323, 013-4486-326.

Ogłoszenie o konkursie wywieszone zostanie w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 oraz podane zostanie na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, www.jaslo.pl i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Zastrzega się prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.