Ogłoszenie o II przetargu publicznym

65

BURMISTRZ MIASTA JASŁA

OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY NA ZBYCIE RZECZY RUCHOMYCH

 1. Charakterystyka przedmiotu przetargu:
  Przedmiotem przetargu są przedmioty, których cena wywoławcza wynosi:
  – nr 1: kolczyki, złoto próby 585 (14kt.)- bez polskich znaków probierczych
  waga 3,94g – cena 407 zł
  – nr 2: pierścionek, złoty próba 585 (14 kt.) bez polskich znaków probierczych, kamień rubin syntetyczny, uszkodzony waga 2,92 g – cena 277 zł
  – nr 6: sznur perły hodowlane z elementami metalowymi – srebro pr. 925 – cena 41 zł
  – nr 7: bransoleta perły hodowlane z elementami metalowymi – srebro pr. 925 – cena 17 zł
  – nr 8: komplet sznur plus kolczyki, waga 38,94 g kamienie półszlachetne tygrysie oko
  i turkusy, elementy metalowe – srebro pr. 925 – cena 49 zł
  – nr 11.1: broszka srebro pr.925, waga 4,12 g – cena 13 zł
  – nr 12: łańcuszek z przywieszką (bursztyn) srebro 925, waga 16,45g – cena 66 zł
  – nr 14: złom 22kt. z domieszką lutu złotego 14kt., waga 3,58g – cena 269 zł
  – nr 16.1: łańcuszek z krzyżykiem srebro pr.925, waga 8,67g – cena 17 zł
  – nr 16.2: krzyżyk, srebro, oczko szkło, waga 0,46g – cena 1 zł
  – nr 17.1: krzyżyk filigranowy srebro, waga 1,54g – cena 2 zł
  – nr 17.2: krzyżyk srebro, bursztyny, waga 2,57g – cena 9 zł
  – nr 17.3: łańcuszek z medalikiem srebro pr.925, waga 7,99g – cena 6 zł
  – nr 18: pierścionek srebro pr.800, waga 9,97g – cena 9 zł
  – nr 19: łańcuszek z przywieszką i kolczyki srebro pr. 925, komp. waga 9,63g – cena 21 zł
  – nr 20.1: kolczyki srebro, perły hodowlane – cena 5 zł
  – nr 21.1: łańcuszek złoto pr. 585 (14kt), waga 1,25g – cena 82 zł
  2. Przedmiot przetargu można oglądać w Urzędzie Miasta w Jaśle pokój nr 204 w godz.
  od 900 do 1200 na 2 dni przed terminem przetargu.
  3. Wszelkich wyjaśnień udziela Pan Tadeusz Betlej w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle
  ul. Rynek 12 pok. nr 204 telefon 13 44 86 326 w godzinach pracy Urzędu.
 2. Oferta winna być złożona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Zarządzenia.
  5. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup
  przedmiotów ze złota, srebra oraz innych materiałów nieszlachetnych” w siedzibie
  Urzędu Miasta w Jaśle pokój nr 19, w terminie do 22 czerwca 2017 r. do godz. 1500
  Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  6. Oferta może obejmować dowolną ilość przedmiotów.
  7. W przypadku złożenia równorzędnych ofert uniemożliwiających rozstrzygnięcie
  przetargu, zastrzega się prawo przeprowadzenia licytacji ustnej bezpośrednio po
  otwarciu ofert, celem ustalenia jednej, najwyższej oferty cenowej.
  8. Przetarg może się odbyć chociażby wpłynęła tylko jedna oferta.
  9. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 czerwca 2017 r. o godz. 900 w siedzibie
  Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, pokój nr 102.
  10. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania
  przyczyn.

Załączniki:
1. Wzór oferty
2. Wzór umowy

OFERTA

W NIEOGRANICZONYM PRZETARGU PISEMNYM
NA SPRZEDAŻ PRZEDMIOTÓW ZE ZŁOTA,SREBRA ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW NIESZLACHETNYCH.

Kupujący (Oferent):
Nazwa firmy lub osoby fizycznej adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu: …………………………………………………………………………………………………………

 1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w sprawie sprzedaży przedmiotów ze złota, srebra oraz innych materiałów nieszlachetnych objętych przetargiem, oferuję cenę:
  – nr 1: kolczyki, złoto próby 585 (14kt.) waga 4,94g; …………………………………zł
  – nr 2: pierścionek, złoty próba 585 (14 kt.) waga 2,92 g., kamień rubin
  syntetyczny uszkodzony; …………………………………………………………zł
  – nr 6: sznur perły hodowlane z elementami metalowymi – srebro pr. 925;…………………zł
  – nr 7: bransoleta perły hodowlane z elementami metalowymi – srebro pr. 925;……………zł
  – nr 8: komplet sznur plus kolczyki, waga 38,94 g kamienie półszlachetne tygrysie oko
  i turkusy, elementy metalowe – srebro pr. 925………………………………………..zł
  – nr 11.1: broszka srebro pr.925, waga 4,12 g; ………………………………………………zł
  – nr 12: łańcuszek z przywieszką (bursztyn) srebro 925, waga 16,45g;……………………..zł
  – nr 14: złom 22kt. z domieszką lutu złotego 14kt., waga 3,58g;……………..…. zł
  – nr 16.1: łańcuszek z krzyżykiem srebro pr.925, waga 8,67g; ……………………………..zł
  – nr 16.2: krzyżyk, srebro, oczko szkło, waga 0,46g; ……………………………………….zł
  – nr 17.1: krzyżyk filigranowy srebro, waga 1,54g; …………………………………………zł
  – nr 17.2: krzyżyk srebro, bursztyny, waga 2,57g; ………………………………………….zł
  – nr 17.3: łańcuszek z medalikiem srebro pr.925, waga 7,99g; …………………………….zł
  – nr 18: pierścionek srebro pr.800, waga 9,97g; …………………………………………….zł
  – nr 19: łańcuszek z przywieszką i kolczyki srebro pr. 925, komplet waga 9,63g;…………zł
  – nr 20.1: kolczyki srebro, perły hodowlane; ………………………………………………..zł
  – nr 21.1: łańcuszek złoto pr. 585 (14kt), waga 1,25g; ………………………………….złŁączna wartość:

………………… zł netto, + ……….% VAT tj. ……………….zł , co stanowi cenę brutto ………………….. zł (słownie złotych:…………………………………………………………………….. brutto).
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu i przyjmujemy te warunki bez zastrzeżeń oraz znany nam jest przedmiot przetargu.
……………………..dnia ……………. Podpis……………………………………….
(czytelny podpis oferenta)

UMOWA NR ………….. /2017

zawarta w dniu ……………………………….. 2017 roku pomiędzy Miastem Jasło w imieniu którego działa na podstawie upoważnienia Burmistrz Miasta Jasła :
Zastępca Burmistrza Miasta Jasła – Antoni Pikul
zwanym dalej „
Sprzedającym
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym w treści umowy „Kupującym”

 • 1

Przedmiotem umowy jest sprzedaż :………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .

 • 2

Sprzedający oświadcza, że przedmiot/y umowy stanowi/ą jego wyłączną własność, jest wolny/są wolne od wad prawnych oraz praw osób trzecich, iż nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest/są ten/te przedmiot/y, że nie stanowi/ą on/one również przedmiotu zabezpieczenia.

 • 3

Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę brutto: …………………………………………..

Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………

 • 4

Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność przedmiotu/ów określonego/ych w § 1 niniejszej umowy na kwotę określoną w § 3 niniejszej umowy, której otrzymanie Sprzedający kwituje.

Kupujący kwituje jednocześnie odbiór przedmiotu/ów.

 • 5

Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej ponosi Kupujący.

 • 6

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy Kodeksu cywilnego.

 • 7

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 • 8

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

SPRZEDAJĄCY KUPUJĄCY