Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż dz. ewid. nr 1/140 obr. 3a – PGR

106

Ogłoszenie o przetargu na podstawie art. 37 ust.1 i art.38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 1899 z późń.zm).

Burmistrz Miasta Jasła ogłasza II przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Jaśle obręb nr 3A – PGR, obejmującej działkę ewid. nr 1/140, o powierzchni 0,0280 ha dla której Sąd Rejonowy w Jaśle prowadzi księgę wieczystą nr KS1J/00050547/3.

Nieruchomość położona jest przy ulicy W. Mendysa w Jaśle. Działka niezabudowana w otoczeniu budownictwa mieszkalnego. Uzbrojenie znajduje się na działkach sąsiednich. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego działka położona jest w kompleksie oznaczonym symbolem ZP3 – tereny zieleni i wody otwartej.

Cena wywoławcza wynosi 14 590,00 zł (11 861,79+ 23 % VAT)

Wadium wynosi 1 460,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100)

Przetarg odbędzie się 21 lutego 2022 r. o godz. 1000 w sali 102 Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie do dnia 14 lutego 2022 roku wpłacą wadium na konto Miasta Jasła Nr 81 8627 1011 2001 0048 6891 0012 Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle, ul. Stroma 2. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wyżej wymieniony rachunek.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa własności  działki, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg, a zwrócone jeżeli osoba  wpłacająca wadium nie wygra przetargu. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Cenę nabycia  własności działki równą cenie osiągniętej w przetargu  wpłaca się najpóźniej  dzień  przed zawarciem umowy notarialnej. Jednocześnie informuje się, że nie przystąpienie  do  zawarcia  umowy  notarialnej  nabycia  prawa  własności  działki w ustalonym terminie powoduje przepadek wpłaconego wadium. Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osoby fizycznej, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Powierzchnia nieruchomości podana została na podstawie ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Jaśle. Nabywca nieruchomości powinien dokonać okazania granic we własnym zakresie i na własny koszt, natomiast sprzedający tj. Miasto Jasło nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, pok. 309 III p. lub pod nr telefonu 13 44 86 328. Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jaśle oraz zamieszczone na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, a oprócz tego informacja o ogłoszeniu przetargu zamieszczona na www.jaslo.pl oraz w biuletynie informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.