Ogłoszenie – nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle

84

Działając na podstawie art. 41f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz § 2 załącznika nr 1 do uchwały nr XVIII/161/2019 Rady Miejskiej Jasła z dnia 14 października 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2019 r. poz. 5011.

Burmistrz Miasta Jasłaogłaszanabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle, jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym powoływanym przez Burmistrza Miasta Jasła na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Każda organizacja działająca na terenie Miasta Jasła, ma prawo do zgłoszenia 1 kandydata na członka Rady. Organizacje dokonują zgłoszenia poprzez przesłanie na adres Urzędu Miasta w Jaśle, pisemnego zgłoszenia kandydatów na członków Rady.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. nazwę, dane teleadresowe i Nr KRS lub innego rejestru bądź ewidencji organizacji zgłaszającej;
  2. imię i nazwisko kandydata – członka organizacji zgłaszającej oraz stanowisko lub funkcję zajmowane przez kandydata w organizacji,
  3. dane teleadresowe kandydata;
  4. krótki opis doświadczeń i umiejętności kandydata, które przydatne będą w Radzie;
  5. podpis osoby lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

  1. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie;
  2. pisemną zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wyborami i pracą w Radzie;
  3. oświadczenie o prowadzeniu przez organizację działalności na terenie Miasta Jasła.

Zgłoszenia, o których mowa w ust. 2 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle” należy składać osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta w Jaśle (parter, pok. nr 19), pocztą na adres: Urząd Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.
O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do kancelarii ogólnej Urzędu Miasta w Jaśle. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 9 grudnia włącznie.

Prosimy zwracać uwagę na prawidłowość podawanych danych, ponieważ nie będzie możliwości ich poprawiania oraz uzupełniania brakujących dokumentów.

Po upływie terminu do zgłaszania kandydatów Burmistrz Miasta Jasła powoła zespół którego celem będzie ocena formalna zgłoszeń. W przypadku gdy liczba zgłoszeń będzie większa niż 6. kandydatów Burmistrz Miasta Jasła zorganizuje spotkanie podczas którego organizacje zgłaszające ustalają i wskazują swoich przedstawicieli do pracy w Miejskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle.