Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu Uchwały Nr V/32/2019 Rady Miejskiej Jasła z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła.

Przedmiotem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła zwanego dalej zmianą studium będzie obszar położony w granicach obowiązywania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła uchwalonego Uchwałą Nr XX/189/95 Rady Miejskiej Jasła z dnia 28 grudnia 1995 r., zmienioną Uchwałą Nr LV/478/2009 Rady Miejskiej Jasła z dnia 10 grudnia 2009 r., Uchwałą Nr VIII/63/2015 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 kwietnia 2015 r., Uchwałą Nr L/495/2017 Rady Miejskiej Jasła z dnia 28 sierpnia 2017 r. i Uchwałą Nr LXX/725/2018 Rady Miejskiej Jasła z dnia 27 sierpnia 2018 r. obejmujący tereny w pobliżu ulicy Na Kotlinę oznaczone w obowiązującym studium symbolem „MN”, „U” i „I”.

Przedmiotem opracowania zmiany studium jest zmiana polityki przestrzennej gminy w związku z nowymi potrzebami i uwarunkowaniami.

Wnioski do studium i prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Miasta Jasła na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2019 r.

Burmistrz
Ryszard Pabian