Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „GAMRAT – Nr 36” w JAŚLE

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późń zm.), art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu Uchwały Nr LXV/671/2018 Rady Miejskiej Jasła z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „GAMRAT – Nr 36” w JAŚLE.

Przedmiotem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „GAMRAT – Nr 36” w JAŚLE zwanego dalej zmiana planu będzie obszar położony w granicach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „GAMRAT – Nr 36” w JAŚLE uchwalonego Uchwałą Nr XII/94/2003 Rady Miejskiej Jasła z dnia 8 września 2003 r. (tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2018 r. poz. 1227), obejmujący część terenu oznaczonego w obowiązującym planie symbolem 26 P,U (teren przemysłowo-usługowy).

Przedmiotem opracowania zmiany planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz zasad jego zabudowy i zagospodarowania w związku z nowymi potrzebami i uwarunkowaniami występującymi na terenie objętym zmianą planu.

Wnioski do zmiany planu i prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Miasta Jasła z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lipca 2018 r.

Z up. Burmistrza
ANTONI PIKUL
Zastępca Burmistrza