Ogłoszenie dotyczące projektu mpzp miasta Jasła dla obszaru „Lwowska – Towarowa”

156

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Lwowska – Towarowa”

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz Uchwały Nr XXXVII/367/2016 Rady Miejskiej Jasła z dnia 12 grudnia 2016 r.

ZAWIADAMIAM

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Lwowska – Towarowa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 listopada 2017 r. do 6 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle – Rynek 12, pokój 311 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle www.jaslo.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle – Rynek 12, pokój 304 o godz. 14:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu miejscowego należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Jasła z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2017 r. w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło lub na adres urzędu. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Równocześnie zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2017 r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@um.jaslo.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Jasła.

Z up. Burmistrza
ANTONI PIKUL
Zastępca Burmistrza