Ogłoszenie dotyczące mpzp dla obszaru „Rafineria – ulica 3 Maja”

77

Burmistrza Miasta Jasła o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Rafineria – ulica 3 Maja”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu Uchwały Nr LXXII/742/2018 Rady Miejskiej Jasła z dnia 24 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Rafineria – ulica 3 Maja”.

Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Rafineria – ulica 3 Maja” zwanego dalej planem będzie obszar położony w pobliżu ulicy 3 Maja ograniczony od strony wschodniej rzeką Wisłoką, od strony południowej terenami kolejowymi, od strony zachodniej ulicą Rafineryjną oraz od strony północnej ulicą 3 Maja.

Przedmiotem opracowania planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz zasad jego zabudowy i zagospodarowania w związku z nowymi potrzebami i uwarunkowaniami występującymi na terenie objętym planem.

Wnioski do planu i prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Miasta Jasła z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 listopada 2018 r.

B U R M I S T R Z
Ryszard Pabian